Studerandenas Idrottsförbunds strategi 2021-2023

Publicerat:

Styr förbundets verksamhet under flera år. Till exempel används strategin som basis för årliga verksamhetsplaner.

Grundläggande uppgift, dröm och värderingar

Vår grundläggande uppgift

är att främja studerandenas välbefinnande och motionskultur.

Vår dröm

är att studerande rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och sitt välbefinnande.

Våra värderingar

Entusiasm

Genom att sprida entusiasm och bli entusiastiska sänker vi tröskeln för motion.

Vi är medvetna om att entusiasm är en förutsättning för nya ideér och inlärning, vad gäller både individer och gemenskaper

Samhörighet

Motion förebygger ensamhet och ökar samhörighet.

Vi främjar studerandenas motionskultur tillsammans med olika aktörer på motions- och idrottsfältet på både nationell och internationell nivå.

Ansvar

Varje organisation ska bära det sociala, ekologiska och ekonomiska ansvaret för sin verksamhet.

Vi är en feministisk organisation och vi agerar ansvarsfullt både för förbundet och samhället.

Verksamhetens delområden

Välbefinnande genom motion

OLL fokuserar på att förbättra förutsättningarna i högskolorna och på att stöda lokala aktörer för att ge enskilda studerande chansen att röra på sig mer.

Högskoleidrottsförutsättningarna i skick

  • 60 % av högskolorna har förbundit sig vid Högskolan i rörelse-verksamheten senast år 2023.
  • Hur mycket studerande sitter dagligen minskar med en timme.

Utbildningar stöder lokal verksamhet

  • Utbildningarna erbjuder deltagarna verktyg för deras arbete att främja motions- och idrottskultur.
  • Antalet motionstutorer i högskolor ökar med 15 procent före utgången av 2023.

Påverkansarbete och intressebevakning

Vi gör övergripande och långsiktigt påverkans- och intressebevakningsarbete för att främja välbefinnande.

Sakkunnig inom högskoleidrott

  • Våra sakkunnigtjänster infriar medlemsorganisationernas förväntningar.
  • Vi samlar olika aktörer inom högskoleidrotten genom att upprätthålla riksomfattande nätverk.

Nationell och internationell påverkare

  • Idrott och motion ska få en starkare ställning och mer resurser inom kommunerna och statsförvaltningen.
  • OLL:s påverkansarbete uppmärksammas i medier och bland intressenter.
  • Internationella paraplyorganisationer för studentidrott ser motion och idrott med låg tröskel som en viktig del av högskoleidrotten.

Kritiska framgångsfaktorer

Vår verksamhet har en stabil ekonomi, är långsiktig och omfattar alla studerande.

Ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt för att vi ska förbli livskraftiga på lång sikt.

Vi har allt tätare samarbete med högskolorna för att främja välbefinnande och idrottskultur för studerande.

Vi finner en hållbar lösning på medlemsmodellen för att omfatta en så stor del av högskolestuderande som möjligt.

Vi samarbetar intensivt med medlemsorganisationerna

Främjandet av förbundets mål kräver en kontinuerlig dialog och nära samarbete med lokala aktörer.

Dialog och nära samarbete hjälper oss att förstärka idrottens och motionens ställning i studentkulturen, att bäst tjäna medlemsorganisationernas behov och att erbjuda sakkunnigtjänster på ett målinriktat sätt.

Vår kommunikation är effektiv, tillgänglig och genomskär hela verksamheten

Kommunikationen har en central roll i genomförandet av förbundets strategiska mål, och kommunikationen ska stå i centrum för förbundets verksamhet. I kommunikationen fokuserar vi på våra medlemsorganisationer och intressentgrupper.

Det är viktigt att vi utvecklar kommunikationskunnandet bland våra sakkunniga för att vår medlems- och intressebevakningskommunikation ska vara mer effektiv.