Studerandenas Idrottsförbunds strategi 2016–2020

Publicerat:

Styr förbundets verksamhet under flera år. Till exempel används strategin som basis för årliga verksamhetsplaner.

Mission, vision och värderingar

Vår mission

Att främja motions- och idrottskulturen och välbefinnande bland studerande.


Vår vision


Studerande rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa.

Våra värderingar

Entusiasm står för den attityd och atmosfär som råder när vi främjar studentidrott. Genom att sprida entusiasm och själva bli entusiastiska sänker vi tröskeln för motion.

Mod är att våga påverka, ta ställning och misslyckas. OLL vågar komma med nya förslag och prova på nya tillvägagångssätt.

Jämlikhet och jämställdhet leder oss att främja jämlikhet och jämställdhet, förebygga diskriminering inom motion och idrott samt att arbeta för jämlika möjligheter att utöva motion vid alla högskolor.

Pluralistisk motion handlar om en pluralistisk syn på att röra på sig, där alla orsaker och sätt att röra sig är bra. Motion omfattar allt från vardagsaktivitet till elitidrott.

Samhörighet illustrerar motion som en resurs för att förebygga ensamhet samt förbundets sätt att tillsammans med olika aktörer inom fältet för motion och studerande främja den kultur för motion och idrott som råder bland studerande. Samhörighet innebär också att internationella studerande utgör en del av den finska studentgemenskapen och att finländska studenter är en den av den internationella studentgemenskapen.

Strategiska mål för att förverkliga visionen och missionen

Goda förhållanden för studentidrott

1. Alla högskolor följer rekommendationerna för högskoleidrott.

 • Rekommendationerna A–H för högskoleidrott uppfylls
 • Att känna till orsakssambanden inom högskoleidrotten

2. Vid högskolorna Inom högskoleidrotten satsar man på stöd för att börja motionera. Allt fler studerande börjar regelbundet motionera under sina högskolestudier.

 • Rekommendation G (aktivering) för högskoleidrotten uppfylls
 • Andelen högskolestuderande som upplever att det är lätt att börja motionera med hjälp av högskolans idrottstjänster
 • Antalet studerande som börjar motionera under sin studietid

3. Antalet användare av högskolornas idrottstjänster i förhållande till antalet studerande uppfyller minst rekommendationen för ett bra idrottsprogram (30–50 %) och alla studerande upplever att de kan ta del av utbudet.

 • Studerande upplever att det är lätt att närma sig tjänsterna inom högskoleidrotten och att tjänsterna är jämlika
 • Rekommendation H (användning av idrottstjänsterna) för högskoleidrotten uppfylls

4. Programmet Skolan i rörelse breddas till högre utbildning. Hur mycket studerande sitter dagligen minskar och högskolorna uppmuntrar till en aktiv vardag.

 • Antalet högskolor i rörelse
 • Hur mycket studerande sitter per dag
 • Antalet aktiva rum för studier och arbete vid högskolorna

5. Högskoleidrotten får en starkare ställning vid högskolorna, i kommunerna och inom statsförvaltningen.

 • Antalet högskolor vars organisation inkluderar idrottstjänster
 • Motion omnämns i kommunstrategier samt medlemmarnas bedömning av läget i kommunerna
 • OLL:s bedömning av hur läget för högskoleidrotten förbättrats inom statsförvaltningen

6. Motion och idrott är en väsentlig del av studentkulturen vid alla högskolor och det avspeglas i studerande- och studentkårernas verksamhet.

 • Studerande- och studentkårerna har långsiktiga planer för att främja motions- och idrottskulturen bland studerande
 • Studerande- och studentkårernas aktivitet inom OLL

7. Studentidrottare kan flexibelt kombinera studier och en idrottskarriär.

 • Studentidrottares erfarenheter av att kombinera studier och en idrottskarriär

Mål för studentidrottsevenemang och internationell verksamhet

8. SFM-tävlingarna är nationellt populära idrottsevenemang med låg tröskel. De främjar en sund tävlingskultur bland studerande och erbjuder upplevelser för personer som motionerar och idrottar på alla nivåer.

 • Deltagarantal och -fördelning (kön, avslappnad/tävlingsserie)
 • Antalet grenar och var tävlingarna äger rum
 • Responsen från tävlingarna
 • Indikatorer för kommunikationen

9. Högskolestuderande känner till SELL-, SEM- och EUSA Games-tävlingarna och deltar aktivt i dem. SELL-tävlingar förblir studentidrottsevenemang med låg tröskel för deltagande och utan kvalificeringsgränser. Då tävlingarna arrangeras i Finland är de en synlig och uppskattad del av studentidrottskulturen i Finland.

 • Deltagarantal och könsfördelning
 • Åskådarantal
 • Responsen från tävlingarna
 • Den allmänna inställningen till evenemang
 • Indikatorer för kommunikationen

10. Jämställdhet mellan könen förverkligas i det internationella studentidrottsförbundet FISUs och Europas studentidrottsförbund EUSAs verksamhet och vid de idrottsevenemang som ordnas inom ramen för förbunden. FISU och EUSA ser motion med låg tröskel som en viktig del av högskolornas idrottstjänster.

 • Könsfördelningen inom FISUs och EUSAs styrelser och kommittéer
 • Könsfördelningen vid FISUs och EUSAs idrottsevenemang
 • Konkreta åtgärder som FISU och EUSA vidtagit för att främja jämställdhet
 • Det finns internationella rekommendationer för högskoleidrott

Utveckling av OLL:s verksamhet

11. OLL är en sakkunnig utbildare som arrangerar utbildning av hög kvalitet. Utbildningarna erbjuder deltagarna verktyg för deras arbete att främja motions- och idrottskultur.

 • Antalet högskolor och ansvariga för motion och idrott som deltagit i utbildning eller nätverksträffar
 • Respons på utbildningarna
 • Utvärdering av innehållet i utbildningarna med avseende på strategin

12. OLL är expert på studentidrott och bevakar dess intressen.

 • Kompetenskartläggning inom förbundet
 • Hur välkänt förbundet är bland intressentgrupper
 • Hur väl målsättningarna för förbundets intressebevakning uppfyllts samt en bedömning av hur de bemötts

13. OLL:s egenfinansieringsandel är minst 30 procent.

 • Egenfinansieringsandelen

14. Alla student- och studerandekårer är ordinarie medlemmar i OLL och alla högskolors idrottsväsenden är samarbetsmedlemmar.

 • Antalet medlemsorganisationer och samarbetsmedlemmar