Miljöprogram

Publicerat:

Målet är att förbundet ska vara klimatneutralt före år 2025.

Miljöprogrammet gäller Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) hela verksamhet. Med det här programmet strävar OLL efter att stegvis minska sitt koldioxidavtryck och att vara en kolneutral organisation senast 2025.

Sammandrag

Klimatförändringen, utarmningen av den biologiska mångfalden, den ohållbara användningen av naturresurser samt nedskräpningen av miljön är vår tids och framtidens största katastrofer. Det ska inte finnas något område som står utanför miljöskyddet och att minska klimatförändringen. Därför kräver även Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) verksamhet granskning och uppdatering.

Vi räknade ut Studerandenas Idrottsförbunds koldioxidavtryck för 2018 för vårt Miljöprogram. Arbetet med att räkna ut vårt koldioxidavtryck inleddes hösten 2019. År 2018 var vårt koldioxidavtryck 55 151 kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Miljöprogrammets första mål har ställts upp för 2021 då vi ska ha halverat vårt koldioxidavtryck. Vi kommer att få de första resultaten under 2022 efter att vi räknat ut koldioxidavtrycket för 2021. Vi strävar efter att bli kolneutrala senast 2025.

Vårt Miljöprogram innefattar hela vår verksamhet. Programmet är indelat i tre delar: Evenemang, OLL:s kansli och Internationella studentidrottsorganisationer och -nätverk. Vi beskriver också vad vi menar med miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel. I slutet av programmet ger vi några praktiska tips på hur vi gör en offertbegäran.

Här är några exempel på ändringar i vår verksamhet:

Vi strävar efter att förbättra återvinningen och öka antalet miljövänliga val under idrotts- och motionsevenemang genom att utbilda tävlingsarrangörerna och ställa upp vissa krav för dem. På den internationella sektorn gör vi likadant, men i det här fallet utför vi miljöarbetet genom förbunden.

I utbildningarna strävar vi efter att göra val som minskar vårt koldioxidavtryck. I valen koncentrerar vi oss särskilt på grönare transport, mat och dryck med litet koldioxidavtryck och på att öka användningen av distansdeltagande.

När det gäller OLL:s kansli, berör de största ändringarna våra anskaffningar. I samband med anskaffningarna funderar vi alltid i första hand på behovet att köpa nytt. I konkurrensutsättningarna görs miljövänlighet till en konkurrensfördel. I kansliets energilösningar stöder vi en övergång till förnybar el och värme.

Vi strävar efter att agera enligt följande principer:
– Spara pengar och naturen
– Gör ansvarsfulla val
– Utbilda, uppmuntra och sporra
– Ta emot råd och idéer.

Miljöprogram

Miljöprogrammet gäller Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) hela verksamhet. Med det här programmet strävar OLL efter att stegvis minska sitt koldioxidavtryck och att vara en kolneutral organisation senast 2025.

Inledning

1. Klimatförändringen, den ohållbara användningen av naturresurser, utarmningen av den biologiska mångfalden och nedskräpningen av miljön är vår tids och framtidens största katastrofer. Det ska inte finnas något område som står utanför miljöskyddet och att minska klimatförändringen. Därför kräver även Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) verksamhet granskning och uppdatering.

För det här Miljöprogrammet räknade vi ut OLL:s koldioxidavtryck för 2018. Arbetet med att räkna ut vårt koldioxidavtryck inleddes hösten 2019. År 2018 var vårt koldioxidavtryck 55 151 kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Vi har som mål att halvera vårt koldioxidavtryck före slutet av 2021 och att vara en kolneutral organisation senast 2025. Vi kommer att få de första resultaten under 2022 efter att vi räknat ut koldioxidavtrycket för 2021.

Studerandenas Idrottsförbund stöder sina medlemsorganisationer i att vara miljöansvariga i sina evenemang och sin övriga verksamhet, till exempel genom att ordna eller rekommendera lämpliga utbildningar.

Ändringar i det här reglementet kan göras under OLL:s styrelsemöte med enkel majoritet av de givna rösterna. Ändringarna måste basera sig på forskningsdata om klimatförändringen, den ohållbara användningen av naturresurser, utarmningen av den biologiska mångfalden och nedskräpningen av miljön.

Förbundets styrelse kommer att gå igenom Miljöprogrammet varje år och uppdatera det enligt behov.

Det här Miljöprogrammet godkändes under Studerandenas Idrottsförbunds styrelsemöte den 21 april 2020.

Evenemang

2. Studerandes FM-tävlingar (SFM) och övriga idrottsevenemang som koordineras av OLL

2.1. Avfall

I första hand strävar vi efter att minska mängden avfall genom våra konsumtionsval. Av avfallet sorterar vi minst metall, glas, kartong, papper, bioavfall och dryckesförpackningar med pant samt plast i mån av möjlighet. Det övriga avfallet återvinns på korrekt sätt. På många av våra evenemang är möjligheterna att återvinna avfall för tillfället begränsade till blandavfall och dryckesförpackningar med pant.

2.2. Kioskservering

Många SFM-tävlingsarrangörer samlar in pengar för sin verksamhet genom kioskförsäljning. I kioskernas sortiment har ingått till exempel kaffe, te, läsk, skink- och ostsemlor, mockarutor, korv och köttpiroger. Vi förutsätter att arrangörerna i första hand ska prioritera helt växtbaserade produkter och i andra hand servera fisk från lokala vatten. De ska inte köpa in eller servera kött under evenemangen (med undantag av fisk och insekter). Mjölkprodukter ska undvikas så mycket som möjligt. Läs mer under “Miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel”.

2.3. Trafik

Evenemangen ska ordnas på platser med goda kollektivtrafikförbindelser, och information om trafikförbindelserna skickas till deltagarna. Om det inte är möjligt, ska evenemangarrangören planera andra sätt att minska utsläppen som orsakas av trafiken. Det kan göras till exempel genom att ordna gemensam transport eller främja samåkning.

2.4. Priser

När arrangörerna skaffar medaljer och andra priser, ska de prioritera det miljövänligaste alternativet i konkurrensutsättningen.

2.5. Övriga åtgärder

Vi uppmuntrar tävlingsarrangörerna att komma med nya innovationer inom sin verksamhet för att minska sitt koldioxidavtryck och värna om den biologiska mångfalden. Vi delar god praxis med evenemangsarrangörerna. Vi stöder tävlingsarrangörerna i att beakta miljön och vi kan belöna exemplariska aktörer med en utmärkelse eller någon annan lämplig belöning.

SELL Student Games

3.1. Restaurang- och kiosktjänster

Restaurang- och kiosktjänsterna i SELL-tävlingarna bör utvecklas så att de blir mer miljövänliga. I maten som arrangörerna serverar och säljer ska de i första hand prioritera helt växtbaserade produkter och i andra hand fisk från lokala vatten. Arrangörerna ska undvika att servera och sälja köttprodukter (med undantag av fisk och insekter). Mjölkprodukter ska undvikas så mycket som möjligt. I konkurrensutsättningen av matställen ska vi beakta klimatpåverkan. Läs mer under “Miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel”.

3.2. Presentprodukter

Vi ska överväga behovet av presentprodukter mycket kritiskt. När vi väljer presentprodukterna, ska vi satsa på sådana produkter som är ekologiska, högklassiga, användbara och som kan återvinnas. En stor del av de produkter som hittills delats ut gratis till deltagare, volontärer eller samarbetspartner är onödiga, av dålig kvalitet eller kan bara användas en gång.

Utbildningar, förbundsmöten och övriga evenemang som ordnas av OLL

4.1. Trafik

Evenemangen ordnas på platser med goda kollektivtrafikförbindelser, eller vi ordnar gemensam transport. Deltagarna skickas information om transportalternativen. Vi försöker att också möjliggöra distansdeltagande.

4.2. Mat

I första hand prioriterar vi helt växtbaserade produkter och i andra hand serverar vi fisk från lokala vatten. Vi köper inte in och serverar inte kött under evenemangen (med undantag av fisk och insekter). Vi undviker mjölkprodukter så mycket som möjligt. I konkurrensutsättningen av matställen beaktar vi klimatpåverkan. Läs mer under “Miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel”.

4.3. Evenemangslokaler

Vi prioriterar evenemangslokaler med ett miljösystem, miljöcertifikat eller motsvarande som bevis på sitt miljöansvar. Vi prioriterar energieffektiva lokaler som använder förnybar energi.

4.4. Material

All information om evenemangen skickas i första hand ut i elektroniskt format.

Allt utbildningsmaterial delas ut i elektroniskt format.

I princip producerar vi inget engångsmaterial för evenemangen, utan vi använder OLL:s egna evenemangsmaterial och annat återanvändbart material.

Under evenemangen delar vi endast ut nödvändigt marknadsföringsmaterial.

När vi ger gåvor, prioriterar vi immateriella, etiska och inhemska produkter.

Under evenemangen använder vi i princip inga engångskärl. Om vi använder engångskärl, prioriterar vi biologiskt nedbrytbara kärl eller pappkärl.

OLL:s kansli

5. Anskaffningar

I alla anskaffningsbeslut beaktar vi i första hand produkternas ekologiska hållbarhet under hela deras livscykel. När vi väljer produkterna, prioriterar vi alltid miljövänliga alternativ då det är möjligt. Vi kräver att OSS-Organisationstjänst (på finska OSS-Järjestöpalvelut) ska genomföra sina anskaffningar på samma sätt.

I produkter som beställs beaktar vi företagets miljövänlighet.

I produkter som bara är avsedda att användas en gång strävar vi i första hand efter att låna eller hyra produkten.

5.1 Energi

Vi använder EKOenergi-märkt el, värme och gas. Om OLL inte själv ingår energiavtal, strävar vi efter att påverka avtalens innehåll. Läs mer på webbplatsen för EKOenergi (länken för dig bort från den här webbplatsen).

5.2 Mat

I första hand prioriterar vi helt växtbaserade produkter och i andra hand serverar vi fisk från lokala vatten. Vi köper inte in och serverar inte kött under evenemangen (med undantag av fisk och insekter). Vi undviker mjölkprodukter så mycket som möjligt. I konkurrensutsättningen av matställen beaktar vi klimatpåverkan. Läs mer under “Miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel”.

5.3 Resor och transport

På alla resor prioriterar vi kollektivtrafik och att cykla eller gå till arbetet.

På arbetet och tjänsteresor använder vi endast egen bil eller taxi då det är motiverat, till exempel av hälsoskäl, om vi inte kan ta oss fram till resmålet med kollektivtrafik eller om vi inte kan bära allt själva.

Vi flyger inte inrikes och till närområden dit det finns en tåg- eller bussförbindelse. När vi flyger, ska vi prioritera direkta flyg. Vi kompenserar flygresornas utsläpp.

Möten hålls på ställen dit det är lätt för deltagarna att ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

5.4 Avfall

I första hand strävar vi efter att minska mängden avfall genom våra konsumtionsval.

Av avfallet återvinner vi bioavfall, energiavfall, kartong, papper, glas, metall, plast, trä, bygg-, el- och elektronikavfall samt farligt avfall.

Internationella studentidrottsorganisationer och -nätverk

Av de internationella studentidrottsorganisationerna och -nätverken (FISU, EUSA, ENAS och SELL) kräver vi att de ska beakta miljöfrågor i sitt beslutsfattande och i de evenemang som de ordnar. Vi utför vårt påverkansarbete enligt Finlands olympiska kommittés Environmental Responsibility 2019-anvisningar (pdf) och det här dokumentet. Vi arbetar för att det ska vara möjligt att delta i internationella möten på distans.

Miljövänliga och ansvarsfulla livsmedel

Koldioxidavtryck

Inom matproduktionen har boskapsskötseln ett av de största koldioxidavtrycken. Utsläppen ökas betydligt av de resurser som används för att producera foder för boskapen och av de växthusgaser såsom metan som idisslare producerar. Betesmarkerna och odlingsjorden som används för att odla foder tar upp areal som till exempel kunde vara skog i naturtillstånd. Att prioritera växtbaserad mat minskar alltså matens koldioxidavtryck betydligt. Vi ska gärna också ersätta mjölkprodukter med växtbaserade alternativ.

Dessutom belastas miljön av andra skeden vid köttproduktion, som till exempel transport, men dess inverkan är mindre jämfört med de utsläpp som orsakas av boskapsuppfödning. Vi kan minska koldioxidavtrycket genom att till exempel prioritera säsongens närproducerade mat.

Ansvarighet

Att prioritera säsongens grönsaker minskar utsläppen eftersom det behövs mindre energi för att odla dem. Det är vettigt att importera en del av säsongens grönsaker från utlandet eftersom grönsakernas koldioxidavtryck skulle växa betydligt om vi odlade dem i Finland utanför säsongen. Det är också mer ekologiskt att använda färska grönsaker. Genom att prioritera säsongens inhemska grönsaker minskar koldioxidavtrycket. Du kan läsa mer om säsongens produkter i Satokausikalenteri (Skördesäsongens kalender, webbsida bara på svenska).

En viktig del av ansvarigheten är en etisk matproduktion. Ett av problemen är överfiske. Genom att prioritera ansvarsfullt fångad fisk (till exempel MSC-certifierad fisk) eller inhemsk fisk från lokala vatten stöder vi sannolikt ett hållbart fiske. Läs mer i WWF:s Fiskguide (websida bara på finska).

Ett annat problem är oetisk matproduktion. Till exempel odling som överskrider miljöns bärkraft, de miljöskador som odlingen orsakar och dålig behandling av jordbruksarbetare är stora missförhållanden inom matproduktionen. Genom att till exempel prioritera rättvisemärkta produkter stöder vi en hållbar och ansvarsfull matproduktion.

Biologisk mångfald

Med biologisk mångfald avser vi här jordmånens, pollinerarnas och de andra insekternas samt växtarternas mångfald. Ekologisk produktion utarmar inte jordmånen lika mycket som vanlig odling, så vi kan till exempel främja miljöns mångfald genom att prioritera ekologisk produktion.

Vi bör dock beakta att en del av den ekologiska växtproduktionen använder mycket resurser, till exempel jordområden, vatten och energi. Då är produktens utsläpp större än till exempel en motsvarande säsongprodukts utsläpp. Vi ska alltså beakta alternativa produkters verkliga miljöbelastning.

Hjälp för verksamheten

Frågor, rekommendationer och krav som kan inkluderas i offertbegäran

Matservering

  • Vi vill ordna miljövänliga evenemang.
  • Vi önskar att inga engångskärl ska användas under evenemanget. Om vi måste använda engångskärl, ska vi välja biologiskt nedbrytbara kärl eller pappkärl.
  • I serveringen prioriterar vi ekologiskt eller rättvisemärkt kaffe och te.
  • I serveringen prioriterar vi i första hand helt växtbaserade produkter och i andra hand fisk från lokala vatten. Vi ber er se till att det inte serveras utrotningshotad fisk (läs mer i WWF:s Fiskguide, websida bara på svenska). Vi undviker mjölkprodukter så mycket som möjligt.

Miljöansvar och energi i evenemangslokalen

  • Vi vill ordna miljövänliga evenemang.
  • Hur bevisar evenemangslokalen sitt miljöansvar?
  • Har evenemangslokalen en miljöpolicy, ett eget miljöprogram/en åtgärdsplan och/eller ett bevisat miljömärke eller -certifikat?
  • Har evenemangslokalens energieffektivitet förbättrats genom åtgärder? Används det förnybar energi på evenemangslokalen?

Ladda ner Miljöprogram här som pfd-fil. .