Coronaviruset

Statens idrottsråd (SIR) lät i slutet av våren 2020 göra en utredning om situationen inom idrottssektorn under coronapandemin. Utredningen publicerades i juni, men högskolornas motions- och idrottstjänster stod helt utanför den. Dessa idrottstjänster är lagstadgad verksamhet som rör tiotusentals studerande vid 36 högskolor.

Coronaviruset, covid-19, har tuktat hela världen i år. I Finland har det påverkat inte bara hälso- och sjukvården utan också till exempel kultur- och idrottsbranscherna kraftigt. Våren 2020 stängde pandemin en rad inom- och utomhusidrottsanläggningar som produceras och upprätthålls med privata och offentliga medel. Dessa stängningar har redan konstaterats ha haft stora konsekvenser för folkhälsan.

På dessa sidor finns samlat information om coronavirusets konsekvenser särskilt för högskoleidrotten. Webbplatsen uppdateras under den tid pandemin fortsätter.

Coronapandemins inverkan på idrottsbranschen och högskoleidrotten

Statens idrottsråd (SIR) lät göra en utredning om situationen inom idrottssektorn i slutet av våren. Utredningen publicerades i juni 2020 och resultaten av den har utnyttjats när olika stödformer för idrottsbranschen har utarbetats. Tyvärr hade högskoleidrotten utlämnats ur enkäten, trots att den rör hundratusentals studerande och högskolepersonal vid 36 högskolor.

Studerandenas Idrottsförbund utarbetade hösten 2020 en egen enkät som riktades till högskoleidrottstjänsterna. Enkäten kartlade de utmaningar som tjänsterna står inför och behovet av stödåtgärder. Enkäten besvarades av hela 20 aktörer som representerade sammanlagt 19 olika högskoleidrottstjänster.

Effekterna av coronapandemin syns tydligt i enkäten. Ingen högskoleidrottsverksamhet fungerade normalt under vårens restriktioner. Hela 45 procent av verksamheten stod helt stilla. Verksamheten ansågs delvis pågå med olika tillämpade verksamhetssätt. Ett sammandrag av enkätrapporten och en sammanställning kan läsas på denna webbplats.

Resultaten av enkäten har utnyttjats i ett pressmeddelande från oktober och i ställningstagandet från Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte i november. Resultaten och förbundsmötets ställningstagande har dessutom sänts till Statens idrottsråd, högskolornas rektorsråd och idrottstjänsterna själva.

Coronapandemins inverkan på de studerandes motionsaktivitet

Statens idrottsråd (SIR) publicerade i oktober 2020 en ny utredning där man granskade de konsekvenser som coronan haft för befolkningens motionsaktivitet. I utredningen nämndes inte direkt de studerande som grupp, men av erfarenheterna från vissa åldersgrupper kan man dra slutsatser också om de studerandes aktivitet.

I synnerhet barns och ungas motionsaktivitet minskade avsevärt och tolkades som en följd av i synnerhet andelen skolresor. Samma effekt observerades också i gruppen personer i arbetsför ålder.

Det minskade antalet arbetsresor påverkade dock inte direkt den totala mängden rörlig aktivitet, utan underskottet kompenserades med andra motionsformer. Enligt rapporten skedde det dock en klar förändring i motionsformerna. Den tid som tillbringats på gym byttes ut mot promenader och friluftsliv.

I rapporten behandlades alltså inte högskolestuderande i egentlig mening. Man kan tänka sig att en stor del av de studerandes nätverk hänför sig till högskolemiljön och att många högskolor på grund av pandemin stängde sina lokaler eller begränsade användningen av dem. I omvälvningen har också högskolornas motions- och idrottstjänster varit involverade. I den enkät som OLL gjorde för högskoleidrottstjänsterna syntes som effekt av pandemin att studerandenas livsmiljö och de sociala kontakterna minskat. Samma effekt konstaterades i SIR:s rapport om de äldre.