Framsteg i påverkansarbetet

Inom Studerandenas Idrottsförbund har vi strävat efter att utveckla intressebevaknings- och påverkansarbetet på lång sikt. På den här sidan har vi sammanställt våra viktigaste framsteg och resultat samt högskoleidrottens milstolpar inom intressebevakningsarbetet och idrottspolitiken under de två senaste årtiondena.

 • 2020 OKM stödjer utvecklingen av Högskolan i rörelse-verksamheten

  Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljar OLL finansiering för nationell koordinering av Högskolan i rörelse-verksamheten. Studerande- och studentkårerna börjar planera verksamheten på lokal nivå tillsammans med högskolor.

 • 2019 En utvidgning av programmet Studier i rörelse till högskolor skrivs in i regeringsprogrammet

  I Finlands första redogörelse om idrottspolitiken föreslås att programmet Studier i rörelse, som samordnas av UKM och LIKES - Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa utvidgas från läroanstalter på andra stadiet till högskolor. Förslaget kommer att ingå i regeringsprogrammet (Mål 6).

 • 2018 Vi publicerar uppdaterade rekommendationer för högskoleidrott

  Till rekommendationerna för högskoleidrott tillkommer utöver traditionella idrottstjänster även två nya innehåll: främjande av fysisk aktivitet i hela högskolemiljön och minskande av de studerandes överdrivna sittande. Läs mer om rekommendationerna för högskoleidrott här.

 • 2017 Vi får ett omfattande tillägg om jämställdhet i FISU:s strategi

  På initiativ av OLL kommer den nya strategin för den internationella paraplyorganisationen för studerande- och högskoleidrott (FISU) (Global Strategy 2027) att innehålla ett jämställdhetstillägg, som omfattar all verksamhet inom organisationen.

 • 2016 Fortsatt starkare regionalt samarbete mellan högskolor

  Högskolor i samma stad eller region har utökat samarbetet kring organisationen av idrottstjänster för högskoleidrott. Till produkterna av denna utveckling hör bland annat Sykettä i Östra Finland, UniSport och Zone i huvudstadsregionen, Åbo CampusSport, Jyväskylän korkeakoululiikunta och Tammerfors SportUni (tidigare UnipoliSport).

 • 2015 Idrottstjänster läggs till i statsrådets förordning om yrkeshögskolor

  Idrotts- och välbefinnandetjänster som en del av anordnandet av studerandetjänster läggs till kriterierna för tillstånd till yrkeshögskolor. Det är inte längre möjligt att verka som yrkeshögskola utan idrottstjänster.

 • 2014 Motionsmanifestet pekar på jämställdhetsproblem inom motion och idrott

  Tillsammans med politiska studerande- och ungdomsorganisationer publicerar OLL Motionsmanifestet, där vi på bred front uppmärksammar problemen kring jämställdhet och likabehandling inom fysisk aktivitet och idrott.

 • 2013 Motion blir officiellt en del av SHVS vårdpraxis

  Miniinterventionsmodellen för motion, det vill säga att ta motion på tal, accepteras som del av Studenternas hälsovårdsstiftelses vårdpraxis.

 • 2012 OKM lanserar tilldelning av projektbidrag till högre utbildning

  Utbildnings- och kulturministeriets ansvar för fysisk aktivitet tar ett mycket viktigt principbeslut för den högre utbildningen: Ministeriet börjar varje år direkt stödja högskolorna med projekt- och utvecklingsbidrag som är avsedda att stödja genomförandet av rekommendationer, särskilt för högre utbildning.

 • 2010–2011 Högskoleidrotten får nationella rekommendationer

  År 2010 föreslår OLL till undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och högskolornas rektorsråd (ARENE och UNIFI) att man utarbetar tydliga rekommendationer och
  utvecklingsriktlinjer för finsk högskoleidrott. En sektorsöverskridande arbetsgrupp inrättas för att bereda frågan. UKM:s ansvarsområde för högskolepolitiken finansierar arbetsgruppens arbete. Nationella rekommendationer för högskoleidrott (pdf, på finska) i februari 2011.

 • 2009 Universitetsidrott beaktas i reformerade högskolelagar

  Universitetets och yrkeshögskolelagarna genomgår en övergripande reform. OLL driver på ett införande av högskoleidrott i lag. Vi lyckas inte få en inskrivning i lagen, men anordnandet av idrottstjänster inskrivs i motiveringstexten till lagarna. Därtill ger riksdagen ett uttalande där man förutsätter att regeringen bevakar hur högskolorna arrangerar idrottstjänster för studerande.

 • 2008 Högskoleidrott till statsrådets principbeslut

  Statsrådet antar ett principbeslut om hälsofrämjande motion och kost. Studerandenas motion och kost inkluderas i principbeslutet.

 • 2007 Högskoleidrott erkänns vid idrottspolitiska rådplägningsdagar

  Under Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finlands idrottspolitiska rådplägningsdagar år 2007 publicerar OLL sin första utredning om idrottsmöjligheterna vid alla Finlands
  högskolor. Direktör för Österrikes undervisningsministerium Wolfgang Fruhauf deltar i rådplägningsdagarna och berättar varför arrangerandet av idrottstjänster har införlivats i österrikiska högskolelagar.

 • 2006 Nationella motionsprogrammet erkänner högskoleidrott

  I regi av undervisningsministeriet bereds ett omfattande program för främjande av motion i Finland, som kallas nationella idrottsprogrammet. Högskolornas idrottstjänster införlivas i programmet som central mobiliserare av unga vuxna.