Vaikuttamistyön saavutuksia

Opiskelijoiden Liikuntaliitossa on pyritty edunvalvonta- ja vaikuttamistyön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Olemme koonneet tälle sivulle keskeisiä saavutuksiamme, tuloksia ja korkeakoululiikunnan virstanpylväitä edunvalvontatyön ja liikuntapolitiikan saralla viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta.

 • 2020- OKM alkaa tukea Liikkuva korkeakoulu -toiminnan kehittämistä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää OLL:lle rahoituksen Liikkuva korkeakoulu –toiminnan valtakunnalliseen koordinointiin. Opiskelija- ja ylioppilaskunnat alkavat suunnitella toimintaa paikallistasolla yhdessä korkeakoulujen kanssa.

 • 2019 Hallitusohjelmaan saadaan kirjaus Liikkuva opiskelu -ohjelman laajenemisesta korkeakouluihin

  Suomen ensimmäisessä Liikuntapoliittisessa selonteossa esitetään, että OKM:n ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) koordinoima Liikkuva koulu / opiskelu
  -ohjelma laajennetaan toisen asteen oppilaitoksista myös korkeakouluihin. Teema sisällytetään hallitusohjelmaan (Tavoite 6).

 • 2018 Julkaisemme korkeakoululiikunnan päivitetyt suositukset

  Korkeakoululiikunnan suosituksiin lisätään perinteisten liikuntapalvelujen oheen kaksi uutta sisältöä: fyysisen aktiivisuuden edistäminen koko korkeakouluympäristössä ja opiskelijoiden liiallisen päivittäisen istumisen vähentäminen. Tutustu korkeakoululiikunnan suosituksiin täällä.

 • 2017 Saamme kattavan tasa-arvokirjauksen FISU:n strategiaan

  OLL:n ehdotuksesta opiskelija- ja korkeakoululiikunnan kansainvälisen kattojärjestön FISU:n uuteen strategiaan (Global Strategy 2027) tulee tasa-arvokirjaus, joka kattaa kaikki järjestön toiminnot.

 • 2016 Korkeakoulujen alueellinen yhteistyö vahvistuu edelleen

  Samassa kaupungissa tai alueella sijaitsevat korkeakoulut ovat laajentaneet yhteistyötä korkeakoululiikunnan palvelujen järjestämisessä. Muun muassa Itä-Suomen Sykettä, pääkaupunkiseudun UniSport ja Zone, Turun CampusSport, Jyväskylän korkeakoululiikunta ja Tampereen SportUni (entinen UnipoliSport) ovat tämän kehityksen tuotteita. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue tukee alueellista yhteistyötä hankeavustuksilla. 

 • 2015 Liikuntapalvelut lisätään AMK-asetukseen

  Ammattikorkeakoulujen toimiluvan kriteereihin lisätään liikunta- ja hyvinvointipalvelut osana opiskelijapalveluiden järjestämistä. Ammattikorkeakouluna toimiminen ilman liikuntapalveluita ei ole enää mahdollista.

 • 2014 Liikunnan Manifesti avaa liikunnan ja urheilun tasa-arvo-ongelmia

  OLL julkaisee yhdessä poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa Liikunnan Manifestin, jossa kiinnitämme laaja-alaisesti huomiota liikunnassa ja urheilussa vallitseviin tasa-arvo ja yhdenvertaisuusongelmiin.

 • 2013 Liikunta viralliseksi osaksi YTHS:n hoitokäytäntöä

  Liikunnan mini-interventio- eli puheeksiotto -malli hyväksytään osaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n hoitokäytäntöä.

 • 2012 OKM aloittaa hankeavustustusten myöntämisen korkeakoululiikunnalle

  Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue tekee korkeakoululiikunnan kannalta erittäin merkittävän periaatepäätöksen: ministeriö alkaa tukea vuosittain suoraan korkeakouluja hanke- ja kehittämisavustuksin, jotka on tarkoitettu tukemaan erityisesti korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista.

 • 2010-2011 Korkeakoululiikunta saa valtakunnalliset suositukset

  Vuonna 2010 OLL ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) ja korkeakoulujen rehtorineuvostoille (ARENE ja UNIFI), että suomalaiselle korkeakoululiikunnalle
  rakennetaan selkeät suositukset ja kehittämisen suuntaviivat. Asiaa valmistelemaan perustetaan laaja-alainen työryhmä. OKM:n korkeakoulupolitiikan vastuualue rahoittaa työryhmän työskentelyä. Valtakunnalliset korkeakoululiikunnan suositukset (pdf) julkaistaan helmikuussa 2011.

 • 2009 Korkeakoululiikunta huomioidaan uudistuvissa korkeakoululaeissa

  Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin tehdään kokonaisuudistus. OLL ajaa korkeakoululiikunnasta lakikirjausta. Suoraa lakikirjausta ei onnistuta saamaan, mutta liikuntapalveluiden järjestäminen kirjataan lakien perustelutekstiin (PDF s.34). Lisäksi eduskunta antaa lausuman, jossa edellytetään, että hallitus seuraa, miten korkeakoulut järjestävät liikuntapalvelut opiskelijoille.

 • 2008 Korkeakoululiikunta Valtioneuvoston periaatepäätökseen

  Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravitsemuksesta. Opiskelijoiden liikunta ja ravitsemus sisällytetään periaatepäätökseen.

 • 2007 Korkeakoululiikunta Liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä

  Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) järjestämillä Liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä OLL julkaisee ensimmäisen kaikkia korkeakouluja koskevan Liikunnan mahdollisuus
  korkeakouluissa -selvityksen. Itävallan opetusministeriön johtaja Wolfgang Fruhauf osallistuu neuvottelupäiville ja kertoo, miksi liikuntapalveluiden järjestäminen on
  sisällytetty Itävallan korkeakoululakeihin.

 • 2006 Kansallinen liikuntaohjelma tunnistaa korkeakoululiikunnan

  Suomeen valmistellaan opetusministeriön johdolla kokonaisvaltainen liikunnan edistämisohjelma, joka kulkee nimellä Kansallinen liikuntaohjelma. Korkeakoulujen liikuntapalvelut sisällytetään ohjelmaan nuorten aikuisten keskeisenä liikuttajana.