Verksamhetsplan 2020

Publicerat:

Viktigaste mål och medel för all verksamhet under det innevarande året.

Idrottspolitik och intressebevakning

Helheten Högskolan i rörelse (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL främjar utvidgningen av programmet Skolan/Studier i rörelse till högskolorna, som har skrivits in i regeringsprogrammet. OLL arbetar för att högskolemiljöer och Rekommendationerna för högskoleidrotten (2018) beaktas i åtgärder och finansiering för programmet. OLL förbereder ett riksomfattande projekt Högskolan i rörelse med projektanslag som förbundet beviljades av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för ett projekt som främjar en rörlig livsstil. Projektet Högskolan i rörelse stöder och koordinerar utvidgandet av programmet Studier i rörelse till högskolorna.

Stöd för medlemsorganisationerna och högskolornas anställda inom motion och idrott


Verksamhet: OLL stöder de lokala projekten för högskoleidrott som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. OLL kartlägger högskolornas och medlemsorganisationernas villighet att starta projekt inom motion och idrott och stöder dem som är intresserade av att söka projektanslag. OLL utvecklar samarbetet mellan UKM, Studerandenas Idrottsförbund och de som beviljats projektanslag. Förbundet erbjuder sakkunnighjälp för annat lokalt arbete för att främja fysisk aktivitet i medlemsorganisationerna och högskolorna.

Idrottens roll i SHVS-utvidgningen (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL arbetar för att bevara servicekedjan för motion i den vårdpraxis som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har. OLL stöder samarbete mellan SHVS och de lokala högskoleidrottstjänsterna. OLL stöder SHVS plan om att det första gemensamma temat efter utvidgningen är motion och idrott. Förbundet planerar ett temaår tillsammans med SHVS.

Jämlikhet inom idrott och i förbundets verksamhet (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL genomför den nya likabehandlingsplanen i förbundets verksamhet, följer upp och utvärderar hur planen följs. OLL fortsätter att främja jämlikhet och likabehandling inom motion och idrott med finländska organisationer. OLL arbetar aktivt för att främja likabehandling inom studentidrotten i den internationella verksamheten. OLL genomför en kampanj för att främja jämlikhet och likabehandling inom motion och idrott.

Påverkansarbete inför valet (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL gör upp en påverkansplan för kommunalvalet 2021. OLL utarbetar valmaterial med medlemsorganisationerna, de nationella studentorganisationerna och Olympiska kommittén. OLL följer med om landskapsvalet förrättas.

Utbildning och medlemsservice

Kunskapsbank om högskolemotion och -idrott

Verksamhet: OLL underhåller kunskapsbanken om högskolemotion och -idrott. OLL satsar på att kontinuerligt och ingående informera om och lyfta fram kunskapsbanken. Förbundet följer upp användningen av kunskapsbanken.

Motionstutorverksamhet

Verksamhet: OLL uppdaterar den utbildning inom motionstutorverksamhet som förbundet erbjuder, sina material och annat sakkunnigstöd utgående från resultaten av den riksomfattande enkät som genomfördes på hösten 2019. OLL stöder den nationella utvecklingen och utvidgningen av motionstutorverksamheten. OLL utbildar aktörer i medlemsorganisationerna. OLL följer med hur det ungerska studerandenas idrottsförbunds projekt om motionstutorverksamhet framskrider och drar nytta av eventuella resultat.

Förbundets övriga medlemstjänster

Verksamhet: OLL erbjuder sina medlemmar högkvalitativa medlemstjänster och försöker förbättra dem med nya förmåner. Förbundet producerar en tydlig sammanställning av medlemsförmånerna på OLL:s webbplats.

Lokala medlemsorganisationer

Verksamhet: OLL:s arbetsutskott fördelar fadderskapen för medlemsorganisationerna mellan sig och går och besöker dessa organisationer. OLL blir bekant med lokala idrottsväsen och verksamhetsmiljöer i samband med fadderträffarna. OLL utarbetar kvalitetsanvisningar för fadderverksamheten. Dessutom effektiviserar vi medlemsvärvningen och eftersträvar att alla studerande- och studentkårer ska bli medlemmar i OLL för att öka omfattningen av förbundets intressebevakning.

Sektorträffar för idrott och motion och medlemsutbildningar

Verksamhet: OLL ordnar sektorträffar för idrott och motion två gånger om året. OLL ordnar utbildningar och webbinarier som är öppna för alla och sådana som är riktade till medlemmarna. Förbundet ser till att inspelningarna är tillgängliga för medlemmarna.

Nätverket för högskolornas idrottsväsen

Verksamhet: OLL koordinerar nätverket för högskolornas idrottsväsen. OLL arrangerar nätverksträffar för högskolornas idrottsväsen tillsammans med lokala arrangörer två gånger om året.

Utbildning för SFM-tävlingsarrangörer

Verksamhet: OLL ordnar en webbutbildning för arrangörerna av FM-tävlingar för studerande (SFM). OLL producerar ett elektroniskt materialpaket för SFM-tävlingsarrangörerna.

Evenemang

SELL Student Games 2020 i Lahtis (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL deltar i evenemanget SELL Student Games som arrangeras i Lahtis. OLL stöder evenemangsarrangemang genom sakkunnighjälp. OLL ordnar program för inbjudna gäster i SELL-tävlingarna.

SFM-tävlingsverksamhet

Verksamhet: OLL koordinerar FM-tävlingarna för studerande (SFM) och satsar på marknadsföring av tävlingarna bland studerande. OLL instruerar SFM-tävlingsarrangörerna om hur de kan skapa en så låg tröskel för deltagande som möjligt, särskilt i hobbyserien. OLL upprätthåller kontakter mellan förbundet och tävlingsarrangörerna.

EUSA Games 2020

Verksamhet: OLL marknadsför EUSA Games-tävlingarna till grenförbunden. OLL väljer och anmäler idrottarna till tävlingarna. Vi stöder deltagandet genom sakkunnighjälp före och under tävlingarna. Vid behov stöder förbundet de tävlande även efter tävlingarna.

Föreningsverksamhet och samarbete

Finländska paraplyorganisationer

Verksamhet: OLL deltar i finländska paraplyorganisationers (till exempel Olympiska kommitténs, Allians och SOSTE:s) verksamhet. I de finländska paraplyorganisationernas verksamhet betonas OLL:s värderingar, i synnerhet jämställdhet, jämlikhet, mångfald inom idrott och motion samt tankesättet ”alla motionerar”.

Internationella paraplyorganisationer för studentidrott

Verksamhet: OLL deltar i FISU:s och EUSA:s förbundsmöten samt i ENAS Forum. OLL stöder Finlands representanter i internationella studentdrottsorganisationer. OLL främjar de värderingar som är viktiga för förbundet, till exempel jämlikhet och jämställdhet samt motion och idrott med låg tröskel.

Alumnverksamhet (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL utvecklar alumnverksamheten genom att ordna ett eget evenemang för alumner. OLL drar nytta av alumnernas kunnande i förbundets verksamhet. Vi kartlägger OLL:s alumnnätverk.

Kommunikation

Medlemsnära kommunikation

Verksamhet: OLL utvecklar kommunikationen utgående från resultaten av enkäten om medlemskommunikation samt övrig respons. OLL satsar på trespråkig kommunikation, speciellt i de material som produceras för medlemskåren. Vi förnyar webbplatsen så att den motsvarar tillgänglighetsdirektivet. Vi fortsätter att producera kampanjer och motionstips med låg tröskel för studerande.

Expertkommunikation

Verksamhet: OLL satsar på de anställdas kommunikationskompetens. OLL utbildar och inkluderar de anställda i kommunikationen i sin egen sektor.

Administration

Uppdatering av förbundets strategi (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL utarbetar en strategi för förbundet för 2021–2025 med hjälp av strategiarbetsgruppen och intressegrupperna. OLL genomför en strategienkät för medlemskåren. Vi inkluderar också den internationella verksamheten i strategin. Förbundet genomför en slutbedömning av strategin för 2016–2020.

Ekonomiutskottet (Ny verksamhet)

Verksamhet: OLL tillsätter ett ekonomiutskott för att övervaka förbundets ekonomi.

Inkludering av medlemsorganisationerna i förbundets verksamhet

Verksamhet: OLL inkluderar medlemmarna i planeringen av de handlingar som styr förbundets verksamhet bland annat genom arbetsgrupper och remisser. Vi samlar in respons om evenemangen och förbundets verksamhet och använder responsen för att utveckla verksamheten.

Förbundets egenfinansiering

Verksamhet: OLL förbättrar förbundets egenfinansiering i enlighet med strategin. Vi utvecklar existerande och söker aktivt nya relationer inom företagssamarbete. Förbundet söker nya finansieringsformer.

Förberedelser för OLL 100 år

Verksamhet: OLL inleder insamlingskampanjen för OLL 100 år genom att ansöka om penninginsamlingstillstånd. Vi fortsätter arbetet med att publicera ett verk om studentidrottens historia för förbundets 100-årsjubileum.