Verksamhetsplan 2022

Publicerat:

Viktigaste mål och medel för all verksamhet under det innevarande året.

Idrottspolitik och intressebevakning

Högskolan i rörelse-verksamheten

I högskolegemenskaperna främjar vi en fysiskt aktiv verksamhetskultur och -miljö med hjälp av Högskolan i rörelse-verksamheten. Målet är att utvidga högskolornas samarbetsnätverk och få det att samarbeta intensivare. I fortsättningen kan OLL erbjuda stöd på olika nivåer enligt behov (för att inleda, utvidga eller etablera verksamhet). Målet är att minst 20 högskolor ska ta i bruk Högskolan i rörelse-resultatkortet som vi skapat och att kortet på basis av responsen konstateras fungera väl. Ett annat mål är att vi med hjälp av resultatkortet kan konstatera att två nya punkter i rekommendationerna för högskoleidrotten (att minska dagligt sittande och att främja en rörlig livsstil i högskolemiljön) verkställts i minst 10/15 högskolor.

Påverkansarbete inför valet

OLL fortsätter att lobba inför välfärdsområdesvalet. Vi utarbetar en plan och mål för förbundets valpåverkan inför riksdagsvalet 2023. Vi hjälper våra medlemsorganisationer att främja och uppnå målen.

Idrottens roll i SHVS-utvidgningen

OLL lobbar för servicekedjan för motion-modellen som en del av SHVS vårdpraxis samt stöder samarbetet mellan SHVS och lokala högskoleidrottstjänster. Modellen för SHVS mini-interventioner för idrott torde bli färdig före slutet av 2021 och ska tas i bruk i stor utsträckning under 2022. Varje år har SHVS ett särskilt tema för hälsofrämjande. Motion är SHVS särskilda tema för hälsofrämjande under 2021–2022, och vi deltar i att förverkliga temat.

Utveckling av påverkansarbetet inom intressebevakningen

OLL gör det interna samarbetet mellan kommunikationen och intressebevakningen intensivare. Vi skapar färdigt påverkansmaterial som stöd för intressebevakningsarbetet på nationell nivå. Vi bekantar oss med god praxis från utlandet (FISU Healthy Campus) och plockar in bra åtgärder i vår egen verksamhet.

Medlemstjänster och evenemang

Stöd för medlemsorganisationerna

OLL gör fadderverksamheten personligare och tar i bruk en handbok för fadderverksamheten där vi kartlägger olika medlemsorganisationers behov. De idrottsansvarigas sektorträffar kommer i fortsättningen att ordnas tre gånger per år (i början av året, i slutet av våren och på hösten. Den nya sektorträffen ordnas på distans. Vi kommer att fortsätta att genomföra den årliga enkäten om förbundets verksamhet och förverkligandet av de strategiska målen som riktas till våra medlemsorganisationer.

Stöd för högskolornas idrottsväsen

OLL koordinerar nätverket för högskolornas idrottsväsen och arrangerar två nätverksträffar. Vi koordinerar verksamheten inom utskottet för idrottsväsen, som styr nätverket. Vi upprätthåller digitala tjänster såsom nätverkets nya Teams-kanal och Facebook-grupp, e-postlista och Högskolan i rörelse-databanken.

Utveckling av motiontutorernas verksamhet

Antalet motionstutorer kommer att ökas med 15 procent genom aktiva åtgärder före slutet av 2023. Under året genomförs motionstutorverksamhetens utvecklingsprojekt där vi ökar antalet motionstutorer i hela landet genom flera åtgärder, till exempel genom att möjliggöra inbördes nätverkande och dialog mellan alla motionstutorer i Finland.

Motions- och idrottsevenemang

OLL koordinerar Studerandenas FM (SFM) och utbildar tävlingsarrangörerna. Topprioriteten för evenemangssektorn är att trygga fortsättningen för SFM-tävlingarna efter undantagsförhållandena och det naturliga bytet av arrangörer. Vi instruerar SFM-tävlingsarrangörerna i hur de kan skapa en så låg tröskel för deltagande som möjligt, särskilt i hobbyserien.

Vi återgår till att delta i och ordna SELL Games, EUSA Games och Sommaruniversiaden på traditionellt sätt, alltså på plats.

Kommunikation

Kommunikation för intressebevakning och påverkan

OLL fortsätter ibruktagandet av den nya kommunikationsstrategin och kommunikationens resultatkort: vi blir mer föregripande och planmässiga, vi uppdaterar och skapar de kommunikationsanvisningar och utarbetar de processbeskrivningar som behövs. Vi förnyar vår bildbank i enlighet med våra värderingar så att den blir mångsidigare och lättare att identifiera sig med. Vi skär ner på den opersonliga kommunikationen. Vi utvecklar vår plattform för medlemskommunikation som grundades 2021. Vi skaffar utbildning för våra sakkunniga och styrelsemedlemmar för att utveckla hela förbundets kommunikationskompetens.

Förvaltning och samarbete

Ansvarsfullhet i vår verksamhet

OLL gör de olika funktionerna inom ansvarsfullhet till en del av förbundets verksamhet och fungerar som vägvisare och sparrare i frågor som berör ansvarsfullhet inom idrottssektorn. De etiska reglerna etableras som en del av förbundets jämlikhetsarbete. Vi uppdaterar vår likabehandlingsplan. Under året tar vi i bruk förbundets etiska regler och etiska nämnd.

Utveckling av strategin

Under det här årtusendet har OLL:s medlemsstruktur varierat mellan både nuvarande studerande- och studentkårsmedlemskap och centralorganisationernas (SAMOK & FSF) medlemskap. Dessutom har högskolornas idrottsväsen kunnat gå med i OLL som samarbetsmedlemmar. Den nuvarande medlemsstrukturen kräver mycket resurser av förbundet varje år, och den omfattar inte alla studerande. Med hjälp av en stabil medlemsbas skulle förbundet kunna koncentrera sin verksamhet på att förbättra studerandenas välbefinnande och motionsinriktade livsstil.

OLL fortsätter att kartlägga en mer fungerande medlemskapsmodell med medlemskapsarbetsgruppen och vid behov konsulterar förbundet en utomstående expert. I sin verksamhet fäster medlemskapsarbetsgruppen också uppmärksamhet vid hur förbundets verksamhet når medlemsorganisationernas studerande.

Med hjälp av en stabil medlemsbas skulle förbundet kunna koncentrera sin verksamhet på att förbättra studerandenas välbefinnande och motionsinriktade livsstil. Vi genomför ekonomihantering på lång sikt och planerar den tillsammans med ekonomiutskottet. Ekonomiutskottet och medlemskapsarbetsgruppen slås samman för våren 2022. Ett nytt ekonomiutskott rekryteras för hösten 2022.

Samarbete med intressentgrupper

OLL deltar i finländska paraplyorganisationers (till exempel Olympiska kommitténs, Allians och SOSTE:s) verksamhet samt samarbetar med Arene och Unifi. OLL deltar i de internationella paraplyorganisationerna FISU:s och EUSA:s förbundsmöten samt i ENAS Forum. OLL stöder Finlands representanter i internationella studentidrottsorganisationer. OLL förespråkar ansvarsfullhet samt motion och idrott med låg tröskel.

Planering av jubileumsåret OLL 100 år

OLL fortsätter arbetet med att publicera ett verk om studentidrottens historia för förbundets 100-årsjubileum tillsammans med vår historikgrupp. Vi börjar planera jubileumsåret.