Verksamhetsplan 2023

Publicerat:

Viktigaste mål och medel för all verksamhet under det innevarande året.

Idrottspolitik och intressebevakning

Påverkansarbete inför valet

Vi främjar studerandenas fysiska aktivitet i riksdagsvalet på basis av kampanjplanen som utarbetas på hösten 2022. Vi utbildar aktörerna i valpåverkan och att föra kampanj. Vi skapar ett jippo för att lyfta fram våra mål och bygger indikatorer för att följa upp hur väl målen förverkligas. VI samarbetar med intressentgrupper såsom SAMOK, SYL, Allians och Olympiska kommittén samt med våra medlemmar.

Vi fortsätter med uppföljningen av kommunal- och välfärdsområdesvalen som inleddes för två år sedan. Vi publicerar uppföljningsresultaten i våra kommunikationskanaler.

Högskolan i rörelse-verksamheten

Vi fortsätter utvecklingsarbetet med Högskolan i rörelse-resultatkortet som togs i bruk 2022 och gör det till ett långsiktigt verktyg som låter olika parter iaktta och utveckla högskoleidrottens ställning.

Vi genomför en utredning om hur jämlika motionsmöjligheterna för studerandena vid nätverkshögskolorna är. Vi sammanställer information om nuläget samt konkreta åtgärder för att förbättra situationen för beslutsfattare.

Vi skapar riktlinjer för hur Högskolan i rörelse-verksamheten kan fortsätta efter att projektet tagit slut.

Helhetsbetonad utveckling av högskoleidrotten

För nästa år ansöker vi om ny projektfinansiering från UKM för att främja fysisk aktivitet vid högskolor.

Synliggörande av påverkansarbetet

Vi skapar material och konkreta lösningar för att förbättra högskoleidrottens situation och strävar efter att väcka diskussion om nuläget. Vi kommunicerar aktivt om dessa teman på olika sätt (podcast, blogginlägg, ställningstaganden, videor o.s.v.). Vi reserverar tid i förbundets dagliga arbete för att följa upp och utvärdera utvecklingen med hjälp av verktyg.

Medlemstjänster och evenemang

Stöd för medlemsorganisationerna

Vi utvecklar fadderverksamheten på lång sikt med hjälp av handboken för fadderverksamhet. Vi lägger upp handboken på vår webbplats så alla kan dra nytta av den. Vi fortsätter att utveckla fungerande verksamhetsmodeller för att inkludera hela kansliet i fadderverksamheten och uppdaterar verksamhetsmodellerna i handboken för fadderverksamhet när de etablerats.

Vi ordnar en sektorträff för medlemsorganisationernas idrottsansvariga tre (3) gånger per år (i början av året, i slutet av våren och på hösten). Vi strävar efter att ordna sektorträffarna runt om i Finland i olika städer där förbundets medlemsorganisationer verkar. Dessutom ordnar vi två till tre (2–3) webbinarier där vi lyssnar på medlemmarnas önskemål i fråga om tema.

Vi fortsätter att genomföra den årliga enkäten om förbundets verksamhet och förverkligandet av de strategiska målen som riktas till våra medlemsorganisationer. Vi utvecklar enkäten vidare utifrån fjolårets enkät.

Stöd för högskolornas idrottsväsenden

OLL koordinerar nätverket för högskolornas idrottsväsenden och arrangerar två nätverksträffar. Vi koordinerar verksamheten inom utskottet för idrottsväsenden som styr nätverket. Vi upprätthåller digitala tjänster såsom nätverkets nya Teams-kanal och Facebook-grupp, e-postlista och Högskolan i rörelse-databanken.

Motionstutorverksamheten

Vi utbildar studerande- och studentkårsaktörerna i att utveckla motionstutorverksamheten under motionstutordagen. Vi hjälper lokala aktörer att utveckla sin egen tutorverksamhet för motion eller välbefinnande.

Vi utvecklar motionstutorseminariet på basis av försöket 2022.

Motions- och idrottsevenemang

Vi utbildar SFM-tävlingsanordnarna individuellt för varje tävling. Vi utvecklar SFM-tävlingskonceptet så det blir mer tillgängligt både med hjälp av kommunikation och genom att ändra på verksamhetsmodellen och strävar efter att öka kännedomen om verksamheten genom idrottsglädje.

Vi deltar i SELL Games och sommaruniversiaden på traditionellt sätt, alltså på plats. Vi fortsätter med förberedelserna inför SELL Student Games-evenemanget i Finland 2025.

Kommunikation

Vi fortsätter med kommunikationens strategiska utveckling på basis av resultaten från resultatkortet: vi granskar kritiskt alla kommunikationsmetoder, kanaler och kommunikationsprodukter som vi har tillgång till. Vi utvecklar resultatkortets indikatorer och utnyttjandet av resultaten i olika sektorers verksamhet tillsammans med sektorernas aktörer.

Vi skapar nya material, utnyttjar existerande material och tar i bruk verksamhetssätt för att synliggöra vår verksamhet både på lokal nivå och bland alla aktörer inom våra medlemsorganisationer.

Förvaltning och samarbete

Ansvarsfullhet i vår verksamhet

Vi tar i bruk den uppdaterade likabehandlingsplanen i vår verksamhet. Vi skapar årliga ”minneslistor” för hela planens giltighetstid för att utveckla likabehandlingen i vår verksamhet enligt planen.

Vi granskar hur miljöansvarsprogrammets mål har förverkligats i vår verksamhet till exempel genom att minska vårt koldioxidavtryck.

Vi uppdaterar ekonomiplanen på medellång sikt. Som en del av förnyandet av medlemskommunikationen rapporterar vi regelbundet under året om förbundets verksamhet och ekonomiska situation till medlemmarna.

Utveckling av strategin

I slutet av strategiperioden kommer vi att utarbeta en ny strategi inför nästa förbundsmöte, som innehåller stegen för att införa den nya medlemsmodellen, och vi kommer att förbereda de regeländringar som medlemsmodellen kräver. De vägledande principerna för att utveckla strategin och medlemsmodellen är att tydliggöra förbundets grundläggande uppdrag, upprätthålla studerandeledarskapet, stärka kopplingen till högskolorna och deras idrottsverksamhet samt definiera tjänster och rikta dem till i första hand medlemmarna. För strategiarbetet grundar vi i en arbetsgrupp bestående av representanter från medlemsorganisationer och andra intressentgrupper.

Planering av jubileumsåret Studerandeidrottens 100 år

Vi fortsätter med förberedelserna inför studerandeidrottens 100-årsjubileum tillsammans med högskolornas idrottsväsenden samt studerande- och studentkårerna enligt vad resurserna tillåter.