Verksamhetsplan 2021

Publicerat:

Viktigaste mål och medel för all verksamhet under det innevarande året.

Idrottspolitik och intressebevakning

Högskolan i rörelse-verksamheten

Genom Högskolan i rörelse-verksamheten främjar OLL skapandet av en verksamhetskultur och -miljö för en fysiskt aktiv högskolegemenskap. Vi uppnår de här målen bland annat genom Högskolan i rörelse-utbildningar, -databanken och -nätverket. OLL utvidgar verksamheten till nya högskolegemenskaper och stöder de högskolegemenskaper som redan deltar i verksamheten.

Påverkansarbete inför valet

OLL stöder våra medlemsorganisationer i att främja motionsbaserade mål och teman i kommunalvalet och efter det. OLL samarbetar med Olympiska kommittén och genomför en valkampanj tillsammans med de nationella studentorganisationerna. OLL följer upp landskapsvalets genomförande.

Idrottens roll i SHVS-utvidgningen

OLL deltar i planeringen och genomförandet av SHVS temaår för motion 2021–2022. OLL lobbar för servicekedjan för motion-modellen som en del av SHVS vårdpraxis samt stöder samarbetet mellan SHVS och lokala högskoleidrottstjänster.

Uppdatering av det idrottspolitiska policydokumentet

OLL uppdaterar det idrottspolitiska policydokumentet. OLL utreder förbundets och dess medlemsorganisationers nuvarande idrottspolitiska målbild..

Medlemstjänster och evenemang

Stöd för medlemsorganisationerna

Arbetsutskottet delar upp medlemsorganisationerna sinsemellan i fadderorganisationer och träffar dem regelbundet. Vi erbjuder medlemmarna tjänster samt stöd för att utveckla den lokala idrottsverksamheten och studiemiljön. Vi ordnar två sektorträffar för medlemsorganisationernas idrottsansvariga. Vi utnyttjar digitaliseringen i att stöda medlemsorganisationerna samt utarbetar en årlig enkät för medlemsorganisationerna om förbundets verksamhet och förverkligandet av dess strategiska mål. Vi kontaktar potentiella medlemsorganisationer. Vi lyssnar på studiegemenskapets önskningar för att göra medlemskapet mer lockande och utvecklar verksamheten på basis av responsen.

Stöd för högskolornas idrottsväsen

OLL koordinerar nätverket för högskolornas idrottsväsen och arrangerar två nätverksträffar. OLL koordinerar verksamheten för idrottsväsens utskott som styr nätverkets verksamhet. OLL upprätthåller digitala tjänster, såsom Högskolan i rörelse-databanken, nätverkets Facebook-grupp och en e-postlista.

Utbildningar

OLL gör det möjligt att utveckla den lokala motionstutorverksamheten med hjälp av utbildningar och sakkunnighjälp. OLL ordnar webbseminarier om aktuella teman enligt våra medlemsorganisationers behov.

Motions- och idrottsevenemang

OLL koordinerar Studerandenas FM-tävlingar (SFM) och utbildar tävlingsarrangörerna. OLL instruerar SFM-tävlingsarrangörerna om hur de kan skapa en så låg tröskel för deltagande som möjligt, särskilt i hobbyserien. OLL upprätthåller kontakter mellan förbundet och tävlingsarrangörerna.

OLL deltar i internationella studentidrottstävlingar: evenemanget SELL Student Games, evenemanget European Universities Games samt vinter- och sommaruniversiaderna.

Kommunikation

Kommunikation för intressebevakning och påverkan

OLL utvecklar kommunikationen som relaterar till påverkansarbetet och gör förbundets idrottspolitiska sakkunskap till en del av dess kommunikation och image. OLL utvecklar arbetsutskottets och personalens kommunikationskompetens för att utföra högklassig påverkanskommunikation samt etablerar kommunikationen som en del av den dagliga verksamheten. Vi utarbetar målen och indikatorerna för den här utvecklingen under nästa år.

Medlemskommunikation

OLL kommunicerar om förbundets verksamhet gentemot medlemsorganisationerna på ett tillgängligt sätt och på tre språk. OLL inkluderar medlemsorganisationerna i att utveckla förbundets kommunikation. Förbundets kommunikation är öppen, tydlig och tillgänglig även för medlemsorganisationernas medlemmar. OLL genomför i huvudsak medlemskommunikationen genom sociala medier, nyhetsbrev och kontakt till fadderorganisationerna.

Administration och samarbete

Ansvarsfullhet i vår verksamhet

OLL gör de olika funktionerna inom ansvarsfullhet, alltså jämlikhetsplanen och miljöprogrammet, till en del av förbundets verksamhet och fungerar som vägvisare och sparrare i frågor som berör ansvarsfullhet inom idrottssektorn. Vi genomför likabehandlingsplanen genom att uppdatera disciplinhelheten. OLL genomför ansvarsfull ekonomihantering tillsammans med ekonomiutskottet.

Utveckling av strategin

OLL fortsätter kartläggningen av en hållbar medlemskapsmodell som omfattar en så stor andel av högskolestuderandena som möjligt. OLL genomför ekonomihantering på lång sikt och planerar den tillsammans med ekonomiutskottet.

Samarbete med intressegrupper

OLL deltar i finländska paraplyorganisationers (till exempel Olympiska kommitténs, Allians och SOSTE:s) verksamhet samt samarbetar med Arene och Unifi. OLL deltar i de internationella paraplyorganisationerna FISU:s och EUSA:s förbundsmöten samt i ENAS Forum. OLL stöder Finlands representanter i internationella studentidrottsorganisationer. OLL förespråkar ansvarsfullhet samt motion och idrott med låg tröskel.

Planering av jubileumsåret OLL 100 år

OLL fortsätter arbetet med att publicera ett verk om studentidrottens historia för förbundets 100-årsjubileum. OLL aktiverar alumner för att delta i att utarbeta det historiska verket.