Grundsstadga

Publicerat:

Sätter ramar för förbundets verksamhet vid sidan av föreningslagen.

Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall av stadgetolkningar.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry - Studerandenas Idrottsförbund rf Förbundets grundstadgar

(ändringarna godkända vid förbundsmöten 10.-11.11.2021)

Allmänt

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Opiskelijoiden liikuntaliitto ry, Studerandenas idrottsförbund rf. I dessa stadgar omnämns föreningen som förbundet. Förbundets hemort är Helsingfors.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Förbundets syfte är att främja idrottskulturen för studerande. För att förverkliga sitt syfte bedriver förbundet verksamhet inom intresseorganisationerna, konditions- och rekreationsmotion, tävlingar, samt utbildnings-, forsknings-, upp- lysnings- och publikationsverksamhet.

3 § Medlemmar

Ordinarie medlemskap i förbundet kan ansökas av registrerade föreningar samt studentkårer eller studerandekårer, eller med dessa jämförbara övriga samfund med rättsförmåga som är lagenligt arrangerade eller bekräftade av en offentlig myndighet, eller av dessa bildade riksomfattande eller regionala samfund i förbundsform med rättsförmåga.

Till förbundets samarbetsmedlemmar kan godkännas riksomfattande, regionala och lokala föreningar, stiftelser och övriga samfund med rättsförmåga inom idrotts-, hälso- och studerandesektorena.

Om godkännandet av ordinarie medlemmar och samarbetsmedlemmar beslutar styrelsen.

En medlem som vill utträda ur förbundet bör anmäla detta skriftligen till förbundets styrelse eller dess styrelse- ordförande eller genom att anmälan om utträdet att upptas i förbundsstämmans mötesprotokoll. Om anmälan görs innan budgeten har bekräftats avslutas medlemmens rättigheter och skyldigheter omedelbart, men medlemmen är skyldig att erlägga medlemsavgift för hela det år, under vilket anmälan om utträde gjordes. Om anmälan görs senare avslutas medlemmens rättigheter och skyldigheter omedelbart, men medlemmen är skyldig att erlägga medlemsavgift enligt den bekräftade budgeten för påföljande år.

Styrelsen kan utesluta en medlem som i sin verksamhet orsakar förbundet avsevärd skada, underlåter att betala medlemsavgiften inom utsatt tid eller annars i väsentlig utsträckning försummar sina finansiella skyldigheter mot förbundet.

4 § Organ och befogenhetsfördelning

Förbundets högsta beslutanderätt utövas av förbundsstämman och den verkställande makten av styrelsen. Styrelse- ordföranden utses till förbundets ordförande.

Förbundets etiska verksamhet styrs av de etiska reglerna som antagits av förbundsstämman och som definierar även påföljderna av oetiska handlingar. Enligt de etiska reglerna kan straff utfärdas till den
- som bryter mot förbundets gällande stadgar, bestämmelser eller beslut som utfärdas
med stöd av förbundets stadgar,
- som avsiktligen vilseleder eller försöker vilseleda förbundets organ eller organ som
tillsatts av dessa,
- som allvarligt och/eller upprepade gånger bryter mot reglerna för ett tryggare utrymme under ett evenemang eller en tillställning eller inom förbundets verksamhet,
- som genom sin verksamhet orsakar förbundet betydande skada;
- som i en tävling uppför sig på ett sätt som strider mot lagen eller upprepade gånger uppför sig på ett sätt som strider mot sportsmannaandan
- som uppför sig på ett sätt i tävlingar som strider mot sportsmannaandan eller lagen
- som utanför egentliga idrottsevenemang medan hen representerar OLL eller i officiellt program som sker utanför idrottsevenemangets tävlingsområde eller tävlingsbyn uppför sig på ett sätt som strider mot sportsmannaandan eller lagen,
- som i tävlingen bryter mot domarens fysiska integritet eller gör sig skyldig till hot mot domarna,
- som gör sig skyldig till ett dopingbrott i enlighet med gällande antidopingregler inom eller utanför en tävling eller som inte följer de skyldigheter som fastställts för en idrottares stödperson som fastställs i antidopingreglerna,
- som idrottar, försöker idrotta eller föreslår att idrotta med avsikt att uppnå ett på förhand fastställt resultat eller på annat sätt manipulerar eller strävar att manipulera tävlingsevenemang (eller försummar sin skyldighet att informera förbundet om sådan verksamhet),
- som slår vad om sitt eget tävlingsevenemang.

5 § Officiella språk

Förbundets språk är finska och svenska. Finska är mötes- och mötesprotokollsspråk men man kan delta i diskussionen på svenska och i mötesprotokollet kan svenskspråkiga utlåtanden antecknas.

Förbundsstämman

6 § Rösträtt

Varje ordinarie medlem som grundar sig på personmedlemskap har en (1) röst för varje påbörjat tvåtusental (2 000) personmedlemmar.

Varje ordinarie medlem som i förbundsform har en (1) röst för vart och ett av medlemsförbundens påbörjade tvåtusental (2 000) personmedlemmar.

En samarbetsmedlem har en (1) röst.

Varje röstberättigad representant bör ha en fullmakt, av vilken representantens röstantal framgår. Om en ordinarie medlem sänder flera än en röstberättigad representant till förbundets möten, bör röstantalet som varje representant är berättigad att använda framgå av fullmakten given av den ordinarie medlemmen. En representant kan representera endast en medlem och använda högst tre (3) röster.

En medlem som inte har erlagt medlemsavgiften för det innevarande året är inte berättigad till röstberättigade representanter.

7 § Valbarhet

Förbundets tjänstemän är inte valbara i val av ordförande, vice ordförande och styrelsemedlemmar.

8 § Tid för mötet

Den ordinarie förbundsstämman arrangeras årligen under perioden 1.10.–10.12.

9 § Sammankallande

Styrelsen sammankallar förbundsstämman. I fall styrelsen så beslutar kan deltagande i föreningens möte även ske med hjälp av dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

Den skriftliga kallelsen till förbundsstämma jämte dokument nämnda i föredragningslistan som är nödvändiga för att behandla ärenden bör levereras till medlemmarna minst 14 dagar före förbundsstämman.

Förbundsstämman är beslutför då möteskallelsen har levererats på det sätt som stadgarna förutsätter.

10 § Extra förbundsstämma

Styrelsen kan vid behov sammankalla medlemmarna till en extra förbundsstämma. På krav av minst en tiondedel (1/10) av medlemmarna, är styrelsen skyldig att sammankalla till förbundsstämma inom fyra veckor för att behandla ärendet i fråga.

11 § Förbundsstämmans ordförande

Vid förbundsstämman förs ordet av de ordförande som valts av styrelsen.

12 § Beslutsfattningspraxis

Beslut fattas med enkel röstmajoritet om inte annats fastställs i dessa stadgar eller lagstiftning. När rösterna fördelas lika vinner den åsikt som ordförande understöder.

Vid personval avgör lotten då rösterna är lika.

Röstningen sker som sluten omröstning om minst 10 av förbundsstämmans representanter så kräver.

13 § Val av styrelseordförande

Vid val av ordförande bör kandidaten få en absolut majoritet av de givna rösterna för att bli vald. Om ingen får en absolut majoritet, ordnas en omröstning mellan de två som fått flest röster i den första röstningen. När rösterna fördelas lika avgör lotten.

Valet sker som sluten omröstning.

14 § Val av styrelsen

Vice ordförandena och styrelsen väljs vid separata omröstningar genom personliga proportionella val. Väljaren kan rösta högst på så många kandidater som är uppställda. Väljaren antecknar sina kandidaters namn på sin valsedel i den ordning som denne önskar att kandidaterna blir valda. Varje given röst fördelas mellan kandidaterna som antecknats på valsedeln på så sätt att den som är först på valsedeln får en röst, den andra en halv röst, den tredje en tredjedels röst osv. De valda fastställs i den ordning som kandidaterna har fått röster. Om flera namn har antecknats på valsedeln än det antal styrelsemedlemmar som ska väljas, kommer valsedeln att förkastas. När rösterna fördelas lika avgör lotten valet.

Valet sker som sluten omröstning.

15 § Senareläggning av beslut

Ett ärende som behandlas för första gången vid förbundsstämman kan senareläggas till följande möte, om minst en tredjedel (1/3) av de givna rösterna i en röstning stöder senareläggningen.

16 § Förbundsstämmans uppgifter

Förbundsstämman bekräftar förbundets verksamhetslinjer och verksamhetens ekonomiska förutsättningar samt fattar beslut om ändringar av förbundets stadgar och om upplösning av förbundet.

Den ordinarie förbundsstämman

  • behandlar verksamhetsberättelse för föregående år som styrelsen överlämnat och fattar beslut om eventuella åtgärder som föranleds
  • bekräftar bokslutet och beslutar på basis av revisorernas utlåtande om godkännande av konton och beviljande av ansvarsfrihet
  • väljer ordförande, vice ordförande och styrelsemedlemmar
  • fastställer storleken på medlemsavgiften för följande år och beslutar om åtgärder som föranleds av försenade medlemsavgifter
  • bekräftar förbundets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår
  • behandlar förbundets rambudget för det kalenderår som infaller efter nästa kalenderår
  • utser en revisor och en verksamhetsgranskare och personliga suppleanter till dessa för följande kalenderår

Revisorn och dennes suppleant måste vara godkända av centralhandelskammaren (CGR) eller ett CGR-samfund.

Utöver dessa frågor kan den ordinarie förbundsstämman besluta om övriga ärenden som styrelsens eller medlems- samfundens representanter presenterar. Ärenden som inte nämns i kallelsen till förbundsstämman kan dock efter diskussionen överföras till följande ordinarie eller extra förbundsstämma om inte förbundsstämman med tre fjärdedelars (3/4) majoritet anser att ärendet är brådskande.

17 § Förbundsstämmans mötesprotokoll

Vid förbundsstämman förs ett beslutsprotokoll. En kopia av mötesprotokollet bör levererats till medlemmarna.

18 § Närvarorätt

Förbundets ordförande och styrelsemedlemmarna, förbundets tjänstemän och revisorer har rätt att närvara vid förbundsstämman och delta i diskussionen. Mötets ordförande kan även ge talerätt och/eller närvarorätt åt övriga personer som denne anser är nödvändiga för mötet.

Styrelsen

19 § Sammansättning

Till förbundets styrelse hör styrelseordföranden, en eller två (1–2) vice ordförande och en eller två (1–2) övriga medlemmar. Styrelsens medlemsantal är minst tre (3) medlemmar, och den kan även bestå av en ordförande och två (2) vice ordförande.

Styrelsen beslutar inom sig om övrig uppgiftsfördelning i början av sin mandatperiod.

20 § Mandatperiod

Styrelsens mandatperiod är ett (1) kalenderår.

21 § Sammankallande

Styrelsen sammankallas av styrelseordförande eller vice ordförande om denne är förhindrad. Styrelsen fattar beslut om sitt sätt att sammankalla till möte i början av mandatperioden.

22 § Beslutförhet

Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelsemedlemmarna inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande vid styrelsens möte.

23 § Styrelsens arbetsordning

Om styrelsens arbete stadgas i styrelsens arbetsordning som godkänns av förbundsstämman.

Övruga föreskrifter

24 § Tjänstemän

Förbundets tjänstemän är generalsekreteraren som underställd styrelsen fungerar som förbundets verksamhetsledare och chef för kansliet, samt sekreterarna som är underställd denne. Förbundsstämman fattar beslut om tillställande och avslutande av sekreterarens tjänst. Förbundet har därtill nödvändig mängd övrig personal som är underställd general- sekreteraren.

25 § Utskott

Styrelsen väljer de utskott som nämns i dess arbetsordning och utser ordföranden för dessa.

Utskotten sköter uppgifterna inom sina branscher i enlighet med styrelsens arbetsordning.

26 § Finansiering av verksamheten

Förbundets verksamhet finansieras med medlemsavgifter, inkomster från verksamheten samt donationer och understöd som mottas. Förbundet har rätt att ta emot testamenten och donationer, äga fast egendom och insamla medel på vederbörligt tillstånd för att förverkliga sitt syfte.

27 § Medlemsavgifter

Ordinarie medlemmar erlägger den årliga medlemsavgiften som förbundsstämman fastställt på basis av antalet person- medlemmar vid utgången av föregående år.

Om den ordinarie medlemmen är i förbundsform, fastställs medlemsavgiften enligt det totala antalet personmedlemmar i medlemsorganisationerna underställd denna.

Förbundsstämman kan fatta beslut om minimibeloppet som uppbärs i medlemsavgift av ordinarie medlemmar.

Samarbetsmedlemmar erlägger den årliga medlemsavgiften som förbundsstämman fastställt.

Styrelsen kan frigöra en medlem som ansluter sig under verksamhetsåret från en del av medlemsavgiften för anslutnings- året.

28 § Verksamhets- och räkenskapsperiod

Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Dokumenten gällande ekonomi och förvaltning bör överlåtas till revisorn och verksamhetsgranskaren före den 15 mars.

29 § Namnteckning

Förbundets namnteckningsrätt har antingen ordförande eller vice ordförande tillsammans med general- sekreteraren eller en person som utsetts av styrelsen för att sköta generalsekreterarens uppgifter.

30 § Medlemskap i övriga förbund

Förbundet kan godkänna nationella och internationella förbund och föreningar till medlem då det är väsentligt för verksamheten. Förbundsstämman fattar beslut om anslutning och utträde med två tredjedelars (2/3) majoritet.

31 § Förbindelse till Idrottens rättsskyddsnämnds behörighet

Förbundet och dess medlemmar samt medlemmarnas medlemmar förbinder sig till att iaktta idrottens rättsskyddsnämnds behörighet och dess beslut.

Besvär över förbundets och dess medlemmars beslut får anföras hos idrottens rättsskyddsnämnd, om beslutet hör till nämndens behörighet.

32 § Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan ändras om det i möteskallelsen nämnda förslaget till stadgeändring har fått stöd av minst tre fjärdedelar (3/4) av de givna rösterna i röstningar vid två förbundsstämmor i rad som tagit plats med minst tjugotvå (22) dagars mellanrum. Om stadgeändringen stöds av minst fem sjättedelar (5/6) kan stadgarna ändras under en förbundsstämma.

33 § Upplösning av förbundet

Förbundet kan upplösas om det i möteskallelsen nämnda förslaget har fått stöd av minst tre fjärdedelar (3/4) av de givna rösterna i röstningar vid två förbundsstämmor i rad som tagit plats med minst tjugotvå (22) dagars mellanrum.

Om förbundet upplöses utdelar förbundsstämman förbundets medel mellan de medlemmar som erlagt medlemsavigt i relation till antalet personmedlemmar, om inte annat stadgats gällande egendom som förbundet mottagit via testamen- tering eller donationer. Om den ordinarie medlemmen är i förbundsform, fastställs antalet personmedlemmar enligt det totala antalet personmedlemmar i medlemsorganisationerna underställd denna.

Förbundets stadgar har godkänts vid två förbundsstämmor i rad, 24–25.11.1995 i Helsingfors och 26.4.1996 i Riihimäki. Vid två förbundsstämmor i rad, 29–30.11.1996 i Pieksämäki och 28–29.11.1997 i Hyvinge, har 6 § i förbundets stadgar ändrats. Vid två förbundsstämmor i rad, 28–29.11.1997 i Hyvinge och 13–14.11.1998 i Tavastehus, har 27 § i förbundets stadgar ändrats. Uppskovsbeslut från föreningsregistret 27.8.1999, korrigeringsbegäran till 27 §. Vid två förbundsstämmor i rad, 18.11.2000 i Hyvinge och 19.10.2001 i Helsingfors, har 8 §, 13 §, 16 §, 19 §, 25 §, 27 § i förbundets stadgar ändrats. Vid två förbundsstämmor i rad, 23.10.2002 och 24.10.2003 i Vireumäki, har 3 §, (6 §), 18 §, 27 § och 30 § i förbundets stadgar ändrats (30 § = konferenserna avlägsnades). Vid två förbundsstämmor i rad, 24.10.2003 och 5.11.2004 i Vierumäki, har 3 §, 6 §, 12§, 19§, 20§ och 31 § i förbundets stadgar ändrats. Patent- och registerstyrelsen har godkänt ändringarna och specificerat 16 § 25.2.2005. Stadgarnas 3 § och 6 § har ändrats med över 5/6 majoritet vid förbundsstämman i Vierumäki 25.11.2005. Patent- och registerstyrelsen har godkänt stadgarna 9.3.2006. Stadgarnas 18 § har ändrats med över 5/6 majoritet 18.5.2006, Patent- och registerstyrelsen har godkänt stadgarna 4.1.2007. För stadgarnas 3§, 6§, 7§, 27§ och 32§ godkändes Patent- och registerstyrelsens förhandsgranskade ändringar enhetligt vid den extra förbundsstämman i Otnäs, Esbo 22.5.2008 - Patent- och registerstyrelsen har registrerat stadgarna 14.11.2008. För stadgarnas 7§, 16§, 19§ och 20§ godkändes Patent- och registerstyrelsens förhandsgranskade ändringar enhetligt vid den ordinarie förbundsstämman i Vierumäki 27.11.2008. För stadgarnas 14§, 16§, och 28§ godkändes Patent- och registerstyrelsens förhandsgranskade ändringar enhetligt vid den ordinarie förbundsstämman i Vierumäki 25.11.2010. De av PRS förhandsgranskade ändringarna gällande § 7, § 14, § 16, och § 19 antogs enhälligt vid förbundets ordinarie förbundsstämma 3.11.2011 i Vierumäki. PRS antecknade stadgarna 27.1.2012. För stadgarnas 3§, 4§, 9§, 16§, 19§, och 31§ godkändes Patent- och registerstyrelsens förhandsgranskade ändringar med över 5/6 majoritet vid den ordinarie förbundsstämman, 10.–11.11.2021 i Kuortane. PRS antecknade stadgarna 31.1.2022.