Liiton perussäännöt

Julkaistu:

Asettaa raamit liiton toiminnalle yhdistyslain ohella.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry - Studerandenas Idrottsförbund rf liiton perussäännöt

(muutokset hyväksytty liittokokouksessa 10.-11.11.2021)

Yleistä

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry, Studerandenas Idrottsförbund rf. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Liiton tarkoituksena on opiskelijoiden liikuntakulttuurin edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa etujärjestötoimintaa, kunto- ja virkistysliikuntatoimintaa, kilpailutoimintaa sekä koulutus-, tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi pääsee hakemuksesta joko yhdistyksenä rekisteröity tai lainsäädäntötoimenpitein järjestetty tai julkisen viranomaisen muulla tavoin vahvistamien perussääntöjen mukaan toimiva ylioppilaskunta, opiskelijakunta tai niihin verrattava muu oikeuskelpoinen yhteisö tai niiden muodostama liittomuotoinen valtakunnallinen tai alueellinen oikeuskelpoinen yhteisö.

Liiton yhteistoimintajäseneksi voidaan hyväksyä liikunta-, terveys- ja opiskelijasektorilla toimivia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia oikeuskelpoisia yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Varsinaisten jäsenten ja yhteistoimintajäsenten hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos ilmoitus tehdään ennen kuin talousarvio on vahvistettu, jäsenen oikeudet ja velvollisuudet päättyvät välittömästi, mutta jäsen on velvollinen maksamaan koko sen vuoden jäsenmaksun, jonka aikana eroamisesta ilmoitettiin. Jos ilmoitus tehdään myöhemmin, jäsenen oikeudet ja muut velvollisuudet päättyvät välittömästi, mutta jäsen on velvollinen suorittamaan vahvistetun talousarvion mukaisen jäsenmaksun seuraavalta vuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa liitolle, jättää maksamatta määräajassa liiton jäsenmaksun tai muutoin olennaisesti laiminlyö taloudelliset velvoitteensa liittoa kohtaan.

4 § Toimielimet ja toimivaltajako

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

Liiton eettistä toimintaa ohjaa liittokokouksen hyväksymä eettinen säännöstö, jossa on määritelty myös epäeettisestä toiminnasta johtuvat seuraamukset. Eettisen säännöstön mukaisesti rangaista voidaan sitä

 • joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan;
 • joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai niiden asettamia elimiä;
 • joka tapahtumassa, tilaisuudessa tai liiton toiminnassa vakavasti ja/tai toistuvasti rikkoo turvallisemman tilan sääntöjä;
 • joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan;
 • joka kilpailussa käyttäytyy lainvastaisesti tai toistuvasti epäurheilijamaisesti;
 • joka varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella edustaessaan OLL:ää tai kilpailutapahtuman kisa-alueen ulkopuolella tapahtuvassa virallisessa ohjelmassa tai kisakylässä käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
 • joka kilpailussa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen
 • joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia
 • joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia [tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle.
 • joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan

5 § Viralliset kielet

Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta keskusteluun voidaan ottaa osaa myös ruotsinkielellä ja pöytäkirjaan sanella ruotsinkielisiä lausuntoja.

Liittokokous

6 § Äänioikeus

Jokaisella varsinaisella henkilöjäsenyyteen perustuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.

Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.

Yhteistoimintajäsenellä on yksi (1) ääni.

Jokaisella äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee edustajan äänimäärä. Mikäli varsinainen jäsen lähettää useamman kuin yhden äänivaltaisen edustajan liiton kokouksiin, tulee varsinaisen jäsenen antamassa valtakirjassa ilmetä se äänimäärä, jota kukin edustaja on oikeutettu käyttämään. Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä.

Jäsenellä, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua, ei ole oikeutta äänivaltaisiin edustajiin.

7 § Vaalikelpoisuus

Liiton toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten vaaleissa.

8 § Kokouksen aika

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana.

9 § Koollekutsuminen

Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 14 päivää ennen liittokokousta.

Liittokokous on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on sääntöjen mukaan toimitettu.

10 § Ylimääräinen liittokokous

Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua jäsenet ylimääräiseen liittokokoukseen. Mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii, hallituksen on kutsuttava liittokokous koolle neljän viikon kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten.

11 § Liittokokouksen puheenjohtajat

Liittokokouksissa johtavat puhetta kokouksen valitsemat puheenjohtajat.

12 § Päätöksentekomenettely

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, jollei näissä säännöissä tai laissa muuta määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Äänestykset suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään 10 liittokokousedustajaa sitä vaatii.

13 § Hallituksen puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajan vaalissa on ehdokkaan saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä tullakseen valituksi. Ellei kukaan saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys ensimmäisessä äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen välillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaali suoritetaan suljetuin lipuin.

14 § Hallituksen vaali

Varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan erillisissä äänestyksissä henkilökohtaisella suhteellisella vaalilla. Äänestäjä voi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänestäjä merkitsee ehdokkaittensa nimet vaalilippuunsa siinä järjestyksessä, missä toivoo näiden tulevan valituksi. Jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken siten, että lipussa ensimmäisenä oleva saa yhden äänen, toisena oleva puoli ääntä, kolmantena oleva kolmasosan ääntä jne. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Jos vaalilippuun on kirjoitettu enemmän nimiä kuin valittavana on hallituksen jäseniä, hylätään vaalilippu. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla.

Vaali suoritetaan suljetuin lipuin.

15 § Päätöksen siirtäminen

Liittokokouksessa ensimmäistä kertaa käsiteltävänä oleva asia siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään yksi kolmasosa (1/3) äänestyksessä annetuista äänistä siirtämistä kannattaa.

16 § Liittokokouksen tehtävät

Liittokokous vahvistaa liiton toimintalinjat ja toiminnan taloudelliset puitteet sekä päättää liiton sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta.

Varsinainen liittokokous

 • käsittelee hallituksen antaman kertomuksen liiton toiminnasta edellisen vuoden aikana ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä
 • vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet
 • päättää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta ja myöhästyneistä jäsenmaksuista aiheutuvista toimenpiteistä
 • vahvistaa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • käsittelee liiton kehystalousarvion seuraavaa kalenterivuotta seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitsee tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai KHT-yhteisö.

Näiden asioiden lisäksi varsinainen liittokokous voi päättää hallituksen tai jäsenyhteisöjen edustajien sille esittämistä muista asioista. Asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, on kuitenkin keskustelun jälkeen siirrettävä seuraavaan varsinaiseen tai ylimääräiseen liittokokoukseen ellei liittokokous katso asiaa kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kiireelliseksi.

17 § Liittokokouspöytäkirja

Liittokokouksessa pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirjan jäljennös on toimitettava jäsenille.

18 § Läsnäolo-oikeus

Liiton puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla on oikeus olla läsnä liittokokouksessa ja osallistua keskusteluun. Kokouksen puheenjohtaja voi myös antaa puhe- ja/tai läsnäolo-oikeuden muille kokouksen kannalta tarpeelliseksi katsomilleen henkilöille.

Hallitus

19 § Kokoonpano

Liiton hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, yhdestä kahteen (1-2) varapuheenjohtajaa ja yhdestä kahteen (1-2) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenmäärä on vähintään kolme (3) jäsentä, joka voi muodostua myös puheenjohtajasta ja kahdesta (2) varapuheenjohtajasta.

Hallitus päättää muusta keskinäisestä tehtävänjaostaan toimikautensa alussa.

20 § Toimikausi

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

21 § Koollekutsuminen

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus päättää koollekutsumistavastaan toimikautensa alussa.

22 § Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

23 § Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työskentelystä määrätään hallituksen työjärjestyksessä, jonka liittokokous hyväksyy.

Muita määräyksiä

24 § Toimihenkilöt

Liiton toimihenkilöitä ovat pääsihteeri, joka toimii hallituksen alaisena liiton toiminnanjohtajana, toimiston esimiehenä sekä hänen alaisuudessaan toimivat sihteerit. Sihteerin toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää liittokokous. Liitolla on lisäksi pääsihteerin alaisena tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa.

25 § Valiokunnat

Hallitus valitsee työjärjestyksessään mainitut valiokunnat ja nimeää niiden puheenjohtajat.

Valiokunnat hoitavat omien alojensa tehtäviä hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.

26 § Toiminnan rahoitus

Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla lahjoituksilla ja avustuksilla. Liitolla on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja kerätä asianmukaisella luvalla varoja tarkoitustensa toteuttamiseksi.

27 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat varsinaisen liittokokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun jäsenten edellisen vuoden lopussa olleen henkilöjäsenmäärän perusteella.

Mikäli varsinainen jäsen on liittomuotoinen, määräytyy sen jäsenmaksu sen alaisten jäsenyhteisöjen yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän mukaan.

Liittokokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun vähimmäismäärästä.

Yhteistoimintajäsenet suorittavat varsinaisen liittokokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Hallitus voi vapauttaa kesken toimintavuoden liittyvän jäsenen liittymisvuoden jäsenmaksusta osittain.

28 § Toiminta- ja tilikausi

Liiton toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Taloutta ja hallintoa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun 15. päivää luovutettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle.

29 § Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä pääsihteerin tai hallituksen määräämän pääsihteerin tointa hoitavan henkilön kanssa.

30 § Jäsenyys muissa liitoissa

Liitto voi liittyä kansallisten ja kansainvälisten liittojen ja yhdistysten jäseneksi, milloin se on toiminnan kannalta oleellista. Liittymisestä ja eroamisesta päättää liittokokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

31 § Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä.

Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos kokouskutsussa mainittua ehdotusta sääntöjen muuttamisesta kahdessa perättäisessä liittokokouksessa, joiden väli on vähintään kaksikymmentäkaksi (22) päivää, on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Mikäli sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään viisi kuudesosaa (5/6), voidaan sääntöjä muuttaa yhdessä liittokokouksessa.

33 § Liiton purkaminen

Liitto voidaan purkaa, jos siitä tehtyä ja kokouskutsussa mainittua ehdotusta kahdessa perättäisessä liittokokouksessa, joiden väli on vähintään kaksikymmentäkaksi (22) päivää, on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa liittokokous jakaa liiton varat jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenien kesken niiden henkilöjäsenmäärien suhteessa, mikäli liiton huostaan testamentilla tai lahjoituksin uskotusta omaisuudesta ei ole toisin määrätty. Mikäli varsinainen jäsen on liittomuotoinen, määräytyy sen henkilöjäsenmäärä sen alaisten jäsenyhteisöjen yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän mukaan.

Liiton säännöt on hyväksytty kahdessa perättäisessä liittokokouksessa 24.-25.11.1995 Helsingissä ja 26.4.1996 Riihimäellä. Sääntöjen 6 § on muutettu kahdessa perättäisessä liittokokouksessa 29.-30.11.1996 Pieksämäellä ja 28.-29.11.1997 Hyvinkäällä. Sääntöjen 27 § on muutettu kahdessa perättäisessä liittokokouksessa 28.-29.11.1997 Hyvinkäällä ja 13.-14.11.1998 Hämeenlinnassa. Välipäätös yhdistysrekisteristä 27.8.1999, korjauspyyntö 27 §:ään. Sääntöjen 8§, 13§, 16§, 19§, 25§, 27§ on muutettu kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa 18.11.2000 Hyvinkäällä ja 19.10.2001 Helsingissä. Sääntöjen 3 §, (6 §), 18 §, 27 § ja 30 § on muutettu kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa 23.10.2002 ja 24.10.2003 Vierumäellä (30§ = neuvottelupäivät poistettiin). Sääntöjen 3 §, 6 §, 12§, 19§, 20§ ja 31 § on muutettu kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa 24.10.2003 ja 5.11.2004 Vierumäellä. PRH on hyväksynyt muutokset ja tarkentanut 16§ 25.2.2005. Sääntöjen 3§ ja 6 § on muutettu yli 5/6 enemmistöllä 25.11.2005 liittokokouksessa Vierumäellä. PRH on hyväksynyt säännöt 9.3.2006. Sääntöjen 18 § on muutettu yli 5/6 enemmistöllä 18.5.2006, PRH on hyväksynyt säännöt 4.1.2007. Sääntöjen kohtiin 3§, 6§, 7§, 27§ ja 32§ hyväksyttiin PRH:n ennakkotarkastamat muutokset yksimielisesti ylimääräisessä liittokokouksessa 22.5.2008 Otaniemessä, Espoossa. – PRH on rekisteröinyt säännöt 14.11.2008. Sääntöjen kohtiin 7§, 16§, 19§ ja 20§ hyväksyttiin PRH:n ennakkotarkastamat muutokset yksimielisesti varsinaisessa liittokokouksessa 27.11.2008 Vierumäellä. Sääntöjen kohtiin 14§, 16§, ja 28§ hyväksyttiin PRH:n ennakkotarkastamat muutokset yksimielisesti varsinaisessa liittokokouksessa 25.11.2010 Vierumäellä. Sääntöjen kohtiin 7§, 14§, 16§, ja 19§ hyväksyttiin PRH:n ennakkotarkastamat muutokset yksimielisesti varsinaisessa liittokokouksessa 3.11.2011 Vierumäellä. PRH on rekisteröinyt säännöt 27.1.2012. Sääntöjen kohtiin 3§, 4§, 9§, 16§, 19§, ja 31§ hyväksyttiin PRH:n ennakkotarkastamat muutokset yli 5/6 enemmistöllä varsinaisessa liittokokouksessa 10.11.11.2021 Kuortaneella. PRH on rekisteröinyt säännöt 31.1.2022.