Opiskelijoiden Liikuntaliiton viestintästrategia

Julkaistu:

Liiton viestintää ohjaavat periaatteet ja tavoitteet.

Liiton strategia ja arvot näkyvät liiton viestinnässä

Liiton viestintä pohjautuu liiton strategiaan ja tukee liiton toimintaa ja tavoitteita. Liiton viestinnästä välittyy keskeiset arvomme: innostavuus, rohkeus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, liikunnan monimuotoisuus sekä yhteisöllisyys.

Viestintämme on suunnitelmallista ja tavoitteellista

Viestintämme pohjautuu yhdessä sovittuihin ja säännöllisesti tarkistettaviin viestinnän tavoitteisiin. Liitto mittaa viestinnän tavoitteiden toteutumista yhdessä sovituin viestinnän mittarein. Viestinnän tulemia ja vaikuttavuutta arvioidaan ja niistä raportoidaan säännöllisesti.

Jäsenten palveleminen on keskeinen viestinnän tavoite

Viestinnällään liitto pyrkii tarjoamaan jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita hyödyttävää ja heitä kiinnostavaa tietoa. Liitto kuuntelee jatkuvasti keskeisiä sidosryhmiään kehittääkseen liiton viestintää sidosryhmiä mahdollisimman hyvin palvelevaan suuntaan.

Liitto viestii kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viralliset dokumentit julkaistaan liiton sääntömääräisillä kielillä eli suomeksi ja ruotsiksi. Englannin kielen rooli kasvaa etenkin suoraan opiskelijoille kohdistetussa viestinnässä.

Pyrimme viestinnässämme vuorovaikutukseen ja osallistavuuteen

Liitto haluaa käydä aktiivista keskustelua ja rohkaista jäsenistöään ja muita keskeisiä sidosryhmiään ennakkoluulottomaan vuoropuheluun osana liiton toimintaa sekä toiminnan kehittämistä.

Liiton viestintä on läpinäkyvää

Liiton toiminta ja siitä viestiminen on läpinäkyvää. Liitto tarjoaa kaikki keskeiset toimintaansa liittyvät ja sitä ohjaavat dokumentit nettisivuillaan. Liitto pyrkii siihen että kaikki liiton toimintaan liittyvä informaatio on helposti saatavilla.

Aitous, persoonallisuus ja helposti lähestyttävyys kuvastavat viestintäämme

Kaikkea viestintäämme leimaa yhtenäinen ja helposti tunnistettava tyyli. Liiton viestinnän tone of voice eli äänensävy on asiantunteva, persoonallinen, aito ja helposti lähestyttävä. Jokainen liiton työntekijä ja hallituksen jäsen osallistuu omalla viestinnällään liiton kasvojen luomiseen sekä edistää liiton toimintaa ja arvoja kuvastavaa me-henkeä.

Liiton viestinnän kohderyhmät

Jäsenjärjestöt (liikuntavastaavat, puheenjohtajat/pääsihteerit, tiedottajat, hallitus, edustajisto, yhteistoimintajäsenet)

Korkeakoulujen liikuntatoimet

Valtionhallinto (poliittiset päättäjät, virkamiehet)

Media

Opiskelijajäsenet

Muita sidosryhmiä ovat liikuntajärjestöt, korkeakoulujen johto, rehtorien neuvostot, opiskelijaurheiluseurat, sitoutumattomat ja poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt, alumnit ja muut yhteistyökumppanit (esim. YTHS, Veikkaus).