Opiskelijoiden Liikuntaliiton viestintästrategia 2021–2023

Julkaistu:

Viestintästrategia perustuu Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) strategiaan ja muihin liittokokouksen päätöksiin. Operatiivisen viestinnän ohje, graafinen ohjeisto ja muut ohjeistukset konkretisoivat viestintästrategiaa päivittäisessä työssä.

Strategiset painopisteet ja arvovalinnat

Viestintä asetetaan liiton strategiassa toimintamme ytimeen. Sen mukaan viestintämme tulee olla vaikuttavaa, saavutettavaa ja koko toimintaa läpileikkaavaa, mikä edellyttää asiantuntijoiden viestintäosaamisen kehittämistä. Keskitymme viestinnässä jäsenyhteisöihin ja sidosryhmiin.

Asiantuntijuus

Liiton toiminta ja viestintä rakentuvat asiantuntijuuden ympärille. OLL on korkeakoululiikunnan ja liikkuvan korkeakoulun asiantuntija. Asiantuntijuus syntyy ihmisistä ja näkyy ulospäin heidän kauttaan. Liittoa johtavat opiskelijat, jotka tuntevat opiskelijan ja korkeakoulujen arjen. Heidän työtään tukevat korkeakoululiikunnan ja edunvalvonnan, kilpailutoiminnan ja tapahtumatuotannon sekä viestinnän ja hallinnon koulutetut asiantuntijat.

Palveleva viestintä

Asiantuntijuus muodostaa palvelevan viestinnän perustan. Palvelemme jäsenyhteisöjemme ja sidosryhmiemme tarpeita oikea-aikaisella, kohdennetulla ja selkeällä viestinnällä.

Arvot

Liiton kolme arvoa heijastuvat viestinnän äänensävystä niin teksti-, kuva- kuin äänisisällöissä.

  • Innostamme toimimaan ja näytämme oman innostuksemme.

  • Luomme yhteisöllisyyttä me-puheella ja viestimällä koko korkeakoululiikuntakentän toiminnasta.

  • Huomioimme vastuullisesti ihmisten yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden sekä luonnon kantokyvyn.

Tavoitteet ja keinot

Viestinnän kolme strategista tavoitetta on johdettu liiton strategiasta. Keinot, joilla tavoitteisiin päästään, on tunnistettu kehittämistä tai ratkaisuja vaativiksi toiminnan osa-alueiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan laadullisella arvioinnilla, joka perustuu nykyiseen toiminnan arviointijärjestelmäämme ja jota kehitetään yhdessä sen kanssa. Arviointia varten on määritelty mittarit, joiden tavoitearvot asetetaan vuosittain operatiivisen viestinnän suunnittelun yhteydessä.

Vaikuttamistyömme saa lisää näkyvyyttä mediassa ja sidosryhmien keskuudessa.

  • Keinot: Kehitämme reagointikykyämme ja tuomme asiantuntemuksemme aktiivisesti ja tavoitteellisesti julkiseen keskusteluun ja luomme keskusteluaiheita. Suunnittelemme vaikuttamisviestintää pitkällä tähtäimellä ja teemme päivittäistä priorisointia.

  • Mittaaminen: mediaosumat, yhteydenotot, yhteistyöprojektit, sidosryhmäpalaute & itsearviointi.

Saavutettavuus lisääntyy ja vakiintuu viestinnässämme.

  • Keinot: Päivitämme saavutettavuutta parantavat toimenpiteet viestinnän ohjeistuksiin. Viestimme toiminnastamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi siten, että viestintä on oikea-aikaista ja kohderyhmätietoista. Profiloimme ja priorisoimme some- ja muita viestintäkanaviamme kohderyhmien ja kanavien toiminnallisuuksien mukaisesti.

  • Mittaaminen: saavutettavuusarviointi, jäsen- ja sidosryhmäpalaute, monikielisyysaste, viestintäkanavien tavoittavuus & itsearviointi.

Viestinnän läpileikkaavuus vahvistuu toiminnassamme.

  • Keinot: Viestimme ihmisläheisesti tuoden esiin asiantuntijoitamme sekä korkeakoulu- ja liikuntayhteisöä. Otamme käyttöön toimintatapoja, joilla asiantuntijat osallistuvat viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutamme asiantuntijoita viestintään.

  • Mittaaminen: asiantuntijanäkyvyys, koulutuspalaute & itsearviointi.

Viestinnän osa-alueet ja kohderyhmät

Viestintä jakautuu jäsenviestintään, edunvalvonta- ja vaikuttamisviestintään sekä kilpailutoiminnan viestintään. OLL-brändin rinnalla viestintäbrändejämme ovat Liikkuva korkeakoulu -toiminta ja opiskelijoiden SM-kisat.

Keskeiset kohderyhmämme ovat jäsenyhteisöt ja sidosryhmät. Kohderyhmät on kuvattu tarkemmin kuviossa 1.

WAKqjtmOddwmPWvBQoSAzL5_Q2YKZt-g-U2pLDK1q6I-HManmykNy1ULaV2LSodMBImc7F47gjmsPd1UqU7trXlzkGu4NYlXr0bnfwq0tIATV_NzX1Lim2uhKcrsfhwmIabtu8Sn

Kuvio 1. Viestinnän kohderyhmät ryhmiteltyinä.

Kohderyhmät on ryhmitelty siten, että lähimpään joukkoon kuuluvat jäsenemme ja ylläpitämämme verkostot. Kaksi muuta ryhmää eivät ole tarkkarajaisia, mutta jaottelu korostaa lähimpiä yhteistyökumppaneitamme. Lisäksi medianäkyvyyden lisääntyminen on asetettu strategiseksi tavoitteeksemme, ja opiskelijoita lähestymme pääasiassa välillisesti jäsenyhteisöjemme kautta.