Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Julkaistu:

Kuluvan vuoden tärkeimmät toiminnan tavoitteet ja keinot.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Liikkuva korkeakoulu -toiminta

Edistämme korkeakouluyhteisöissä fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria ja -ympäristöä Liikkuva korkeakoulu -toiminnan avulla. Tavoitteena on saada korkeakoulujen yhteistyöverkostoa laajennettua ja tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Tukea voidaan jatkossa tarjota tarpeiden mukaan eri tasoilla (käynnistäjät, laajentajat, juurruttajat). Tavoitteena on, että vähintään 20 korkeakoulua ottaa käyttöönsä luomamme Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin ja se todetaan palautteen perusteella toimivaksi. Toisena tavoitteena on, että tuloskortin avulla todetaan kahden uuden korkeakoululiikunnan suosituskohdan (päivittäisen istumisen vähentäminen ja korkeakouluympäristön liikunnallistaminen) toteutuvan vähintään 10/15 korkeakoulussa.

Vaalivaikuttaminen

Jatkamme aluevaalivaikuttamista. Laadimme suunnitelman ja luomme tavoitteet liiton vaalivaikuttamiselle vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Autamme jäsenyhteisöjä tavoitteiden edistämisessä ja saavuttamisessa.

Liikunnan asema YTHS:n laajennuksessa

Vaikutamme liikunnan palveluketju -mallin puolesta osana YTHS:n hoitokäytäntöjä sekä tuemme YTHS:n ja paikallisten korkeakoululiikuntapalveluiden yhteistyötä. YTHS:n liikkumisen mini-interventiomallin malli valmistunee vuoden 2021 loppuun mennessä ja otetaan käyttöön laajasti vuonna 2022. YTHS:lla on vuosittain jokin terveyden edistämisen erityisteema. Liikunta on YTHS:n terveyden edistämisen erityisteema vuosina 2021–2022 ja olemme mukana teeman toteuttamisessa.

YTHS:n palveluihin on kuulunut liikunnan palveluketju -malli, mikä tukee korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalvelujen kehittämistä. Malli on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ohjata vähän liikkuvat opiskelijat liikuntapalveluiden piiriin, ja se tulee säilyttää osana YTHS:n hoitokäytäntöjä. Tulevaisuudessa on syytä kehittää opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoululiikuntaorganisaatioiden välistä yhteistyötä liikunnan palveluketjun toteutuksessa.

Edunvalvonnallisen vaikuttamistyön kehittäminen

Tiivistämme sisäistä yhteistyötä viestinnän ja edunvalvonnan välillä. Luomme valmista vaikuttamismateriaalia edunvalvontatyön tueksi valtakunnallisella tasolla. Tutustumme käytänteisiin ulkomailta (FISU Healthy Campus) ja poimimme hyvät toimenpiteet mukaan omaan toimintaamme.

Jäsenpalvelut ja tapahtumat

Jäsenyhteisöjen tukeminen

Henkilökohtaistamme kummitoimintaa ja otamme käyttöön kummitoiminnan käsikirjan, jossa on kartoitettu eri jäsenyhteisöjen tarpeita. Liikuntavastaavien sektoritapaamiset järjestetään jatkossa 3 kertaa vuodessa (alkuvuosi, loppukevät ja syksy). Uusi sektoritapaaminen järjestetään etätoteuksena. Jatkamme vuosittaisen jäsenyhteisöille suunnatun kyselyn toteuttamista liiton toiminnasta ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

Korkeakoulujen liikuntatoimien tukeminen

Koordinoimme korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa ja järjestämme kaksi verkostotapaamista. Koordinoimme verkostoa ohjaavan liikuntatoimien valiokunnan toimintaa. Ylläpidämme digitaalisia palveluja kuten liikuntatoimien verkoston uutta Teams-kanavaa ja Facebook-ryhmää, sähköpostilistaa sekä Liikkuva korkeakoulu -tietopankkia.

Liikuntatutoreiden toiminnan kehittäminen

Liikuntatuutoreiden määrää kasvatetaan aktiivisilla toimilla vuoden 2023 loppuun mennessä 15 prosentilla. Vuoden aikana toteutetaan liikuntatuutoroinnin kehitysprojekti, jossa kasvatetaan liikuntatuutoreiden valtakunnallista määrää useilla toimenpiteillä, esimerkiksi mahdollistamalla kaikkien Suomen liikuntatuutoreiden keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua.

Liikunta- ja urheilutapahtumat

Koordinoimme Opiskelijoiden SM-kisoja (OSM) ja koulutamme kisajärjestäjiä. OSM-kisojen jatkuvuuden turvaaminen poikkeusajan ja järjestäjien luonnollisen vaihtumisen jälkeen on tapahtuma-sektorin ykkösprioriteettina. Ohjaamme OSM-kisojen järjestäjiä luomaan mahdollisimman matalan osallistumiskynnyksen erityisesti rentosarjoihin.

Palaamme osallistumaan ja organisoimaan Sell games, Eusa-games ja Kesäuniversiadit -tapahtumia perinteiseen tapaan eli paikan päällä.

Viestintä

Edunvalvonta- ja vaikuttamisviestintä

Jatkamme uuden viestintästrategian ja viestinnän tuloskortin käyttöönottoa: lisäämme ennakointia ja suunnitelmallisuutta, päivitämme ja luomme tarvittavia viestintäohjeistuksia sekä laadimme tarvittavia prosessikuvauksia. Uudistamme kuvapankkiamme arvojemme mukaisesti, monimuotoisemmaksi ja samaistuttavammaksi. Vähennämme kasvotonta viestintää. Kehitämme vuonna 2021 perustettua jäsenviestintäalustaamme. Hankimme asiantuntijoille ja hallituksen jäsenille koulutusta kehittääksemme koko liiton viestinnällistä osaamista.

Vuonna 2021 panostimme vahvasti viestintään. Loimme keväällä viestintästrategian, koulutimme asiantuntijoitamme asiantuntijaviestinnästä ja kehitimme viestinnän jatkuvuutta. Viestintästrategian käyttöönotossa on vielä tehtävää vuodelle 2022. Päätavoitteena viestimisessä on, että vaikuttamistyömme saa näkyvyyttä mediassa ja sidosryhmien keskuudessa.

Hallinto ja sidosryhmätoiminta

Vastuullisuuden toteuttaminen toiminnassamme

Integroimme vastuullisuuden eri toiminnot osaksi liiton toimintaa ja toimimme suunnannäyttäjänä sekä sparraajana vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä liikunta-alalla. Eettinen säännöstö vakiintuu osaksi liiton yhdenvertaisuustyötä. Päivitämme yhdenvertaisuussuunnitelman. Vuoden aikana otetaan käyttöön liiton eettinen säännöstö ja lautakunta.

Strateginen kehittäminen

Tällä vuosituhannella OLL:n jäsenrakenne on vaihdellut sekä nykyisen opiskelija- ja ylioppilaskuntien jäsenyyden että keskusjärjestöjen (SAMOK & SYL) jäsenyyden välillä. Lisäksi korkeakoulujenliikuntatoimet ovat voineet liittyä OLL:n yhteistoimintajäseniksi.

Nykyinen jäsenrakenne vaatii liitolta paljon resursseja vuosittain eikä se kata kaikkia opiskelijoita. Vakaan jäsenpohjan avulla liiton olisi mahdollista keskittää toimintansaopiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan parantamiseen.

Jatkamme toimivamman jäsenmallin kartoittamista jäsenyystyöryhmän kanssa ja tarvittaessa konsultoimme ulkopuolista asiantuntijaa. Jäsenyystyöryhmä kiinnittää toiminnassaan myös huomiota, miten liiton toiminta tavoittaa jäsenyhteisöjen opiskelijat.

Vakaan jäsenpohjan avulla liiton olisi mahdollista keskittää toimintansa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan parantamiseen. Toteutamme pitkäjänteistä talouden hallintaa ja suunnittelemme sitä yhdessä talousvaliokunnan kanssa. Talousvaliokunta ja jäsenyystyöryhmä yhdistetään kevään 2022 ajaksi. Uusi talousvaliokunta rekrytoidaan syksylle 2022.

Sidosryhmätoiminta

Osallistumme kotimaisten kattojärjestöjen (esimerkiksi Olympiakomitea, Allianssi ja SOSTE) toimintaan sekä teemme yhteistyötä Arenen ja Unifin kanssa. Osallistumme kansainvälisten kattojärjestöjen FISU:n ja EUSA:n liittokokouksiin sekä ENAS Forumiin. Tuemme Suomen edustajia kansainvälisissä opiskelijaurheilujärjestöissä. Toimimme matalan kynnyksen liikunnan ja vastuullisuuden puolesta puhujina.

OLL 100 vuotta -juhlavuoden suunnittelu

Jatkamme opiskelijaliikunnan historiateoksen toteuttamista liiton 100-vuotisjuhlaa varten historiikkiryhmän kanssa. Aloitamme juhlavuoden suunnittelun.