Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Julkaistu:

Kuluvan vuoden tärkeimmät toiminnan tavoitteet ja keinot.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Liikkuva korkeakoulu -kokonaisuus (Uusi toiminta)

Toiminta: Edistetään hallitusohjelmaan kirjattua Liikkuva koulu / opiskelu -ohjelman laajentumista korkeakouluihin. Vaikutetaan siihen, että korkeakouluympäristöt ja korkeakoululiikunnan suositukset (2018) huomioidaan ohjelman toimenpiteissä ja rahoituksessa. Valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankerahoista valtakunnallinen Liikkuva korkeakoulu -hanke, jolla osaltaan tuetaan ja koordinoidaan Liikkuva opiskelu -ohjelman laajentumista korkeakouluihin.

Jäsenyhteisöjen ja korkeakoulujen liikuntatoimijoiden tukeminen


Toiminta: Tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia paikallisia korkeakoululiikunnan hankkeita. Kartoitetaan korkeakoulujen ja jäsenyhteisöjen halukkuutta liikunnallisten hankkeiden aloittamiseen ja annetaan tukea hakemisesta kiinnostuneille. Kehitetään OKM:n, Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja hanketukien saajien välistä yhteistyötä. Tarjotaan asiantuntija-apua myös muuhun paikalliseen fyysisen aktiivisuuden edistämistyöhön jäsenyhteisöissä ja korkeakouluissa.

Liikunnan asema YTHS:n laajennuksessa (Uusi toiminta)

Toiminta: Vaikutetaan liikunnan palveluketju -mallin säilyttämisen puolesta YTHS:n hoitokäytännöissä. Tuetaan YTHS:n ja paikallisten korkeakoululiikuntapalveluiden yhteistyötä. Tuetaan YTHS:n suunnitelmaa siitä, että ensimmäinen laajentumisen jälkeinen yhteinen teema on liikunta. Suunnitellaan teemavuotta yhdessä YTHS:n kanssa.

Yhdenvertaisuus liikunnassa ja liiton toiminnassa (Uusi toiminta)

Toiminta: Jalkautetaan uusi yhdenvertaisuussuunnitelma liiton toimintaan sekä seurataan ja arvioidaan sen toteutumista. Jatketaan liikunnan yhdenvertaisuuden edistämistä kotimaisten järjestöjen kanssa. Ajetaan aktiivisesti yhdenvertaisuutta opiskelijaliikunnan kansainvälisessä toiminnassa. Toteutetaan kampanja liikunnan yhdenvertaisuuden puolesta.

Vaalivaikuttaminen (Uusi toiminta)

Toiminta: Tehdään vaikuttamissuunnitelma vuoden 2021 kuntavaaleihin. Työstetään vaalimateriaaleja yhdessä jäsenyhteisöjen, valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen ja Olympiakomitean kanssa. Seurataan maakuntavaalien toteutumista.

Koulutukset ja jäsenpalvelut

Korkeakoululiikunnan tietopankki

Toiminta: Ylläpidetään korkeakoululiikunnan tietopankkia. Panostetaan jatkuvaan ja laajaan tiedottamiseen sekä tietopankin nostoihin. Seurataan tietopankin käyttöä.

Liikuntatuutorointi-toiminta


Toiminta: Päivitetään OLL:n tarjoamaa liikuntatuutorointi-koulutusta, materiaaleja ja muuta asiantuntijatukea syksyllä 2019 toteutetun valtakunnallisen kyselyn pohjalta. Tuetaan liikuntatuutoroinnin kehittymistä ja laajentumista valtakunnallisesti. Koulutetaan jäsenyhteisöjen toimijoita. Seurataan Unkarin opiskelijoiden liikuntaliiton liikuntatuutoroinnin hanketta ja hyödynnetään mahdollisia tuloksia.

Liiton muut jäsenpalvelut

Toiminta: Tarjotaan jäsenille laadukkaita jäsenpalveluita, ja pyritään parantamaan niitä uusilla eduilla. Tuotetaan OLL:n nettisivuille selkeä kooste jäseneduista.

Paikalliset jäsenyhteisöt

Toiminta: Työvaliokunta jakaa keskenään kummijäsenyhteisöt ja kiertää tapaamassa heitä. Tutustutaan paikallisiin liikuntatoimiin ja toimintaympäristöihin kummitapaamisten yhteydessä. Luodaan kummitoiminnan laatuohjeistus. Lisäksi tehostetaan jäsenhankintaa ja pyritään saamaan kaikki ylioppilas- ja opiskelijakunnat liiton jäseniksi, liiton edunvalvonnan kattavuuden lisäämiseksi.

Liikunnan sektoritapaamiset ja jäsenkoulutukset

Toiminta: Järjestetään liikunnan sektoritapaaminen kahdesti vuodessa. Järjestetään sekä kaikille avoimia että jäsenille suunnattuja koulutuksia ja webinaareja. Huolehditaan, että tallenteet ovat jäsenten saatavilla.

Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto

Toiminta: Koordinoidaan korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa. Järjestetään liikuntatoimien verkostotapaaminen yhdessä paikallisjärjestäjän kanssa kahdesti vuodessa.

OSM-kisajärjestäjien kouluttaminen

Toiminta: Järjestetään verkkokoulutus Opiskelijoiden SM-kisojen (OSM) järjestäjille. Luodaan OSM-kisajärjestäjille sähköinen materiaalipaketti.

Tapahtumat

Lahti SELL Student Games 2020 (Uusi toiminta)

Toiminta: Osallistutaan Lahdessa järjestettävään SELL Student Games -tapahtumaan. Tuetaan tapahtuman järjestämistä asiantuntija-avulla. Järjestetään SELL-kisojen kutsuvierasohjelma.

OSM-kisatoiminta

Toiminta: Koordinoidaan OSM-kisoja ja panostetaan kisojen markkinointiin opiskelijoiden keskuudessa. Ohjataan OSM-kisojen järjestäjiä luomaan mahdollisimman matala osallistumiskynnys erityisesti rentosarjoihin. Ylläpidetään vuorovaikutusta liiton ja kisajärjestäjien välillä.

EUSA Games 2020

Toiminta: Markkinoidaan EUSA Games -kisoja lajiliitoille. Valitaan ja ilmoitetaan urheilijat kisoihin. Tuetaan osallistumista asiantuntija-avulla ennen kisoja ja kisojen aikana. Tuetaan kilpailijoita tarvittaessa myös kilpailujen jälkeen.

Järjestö- ja sidosryhmätoiminta

Kotimaiset kattojärjestöt

Toiminta: Osallistutaan kotimaisten kattojärjestöjen (esimerkiksi Olympiakomitea, Allianssi ja SOSTE) toimintaan. Painotetaan kotimaisten kattojärjestöjen toiminnassa OLL:n arvoja, erityisesti tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, liikunnan monimuotoisuutta ja “kaikki liikkuu” -ajattelua.

Kansainväliset opiskelijaliikunnan katto-organisaatiot

Toiminta: Osallistutaan FISU:n ja EUSA:n liittokokouksiin sekä ENAS Forumiin. Tuetaan Suomen edustajia kansainvälisissä opiskelijaurheilujärjestöissä. Edistetään OLL:lle tärkeitä arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä matalan kynnyksen liikuntaa.

Alumnitoiminta (Uusi toiminta)

Toiminta: Kehitetään alumnitoimintaa järjestämällä oma tapahtuma alumneille. Hyödynnetään alumnien tietotaitoa liiton toiminnassa. Kartoitetaan OLL:n alumniverkosto.

Viestintä

Jäsenlähtöinen viestintä

Toiminta: Kehitetään viestintää jäsenviestintäkyselyn ja muualta saadun palautteen pohjalta. Panostetaan viestinnän kolmikielisyyteen, etenkin jäsenistölle tuotettavassa materiaalissa. Uudistetaan nettisivut saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi. Jatketaan matalan kynnyksen kampanjoiden ja liikuntavinkkien tuottamista opiskelijoille.

Asiantuntijaviestintä

Toiminta: Panostetaan työntekijöiden viestintäosaamiseen. Koulutetaan ja osallistetaan työntekijät oman sektorinsa viestintään.

Hallinto

Liiton strategian päivitys (Uusi toiminta)

Toiminta: Tehdään strategiatyöryhmän ja sidosryhmien avulla liitolle strategia vuosille 2021‒2025. Tehdään strategiakysely jäsenistölle. Sisällytetään strategiaan myös kansainvälinen toiminta. Toteutetaan vuosien 2016‒2020 strategian loppuarviointi.

Talousvaliokunta (Uusi toiminta)

Toiminta: Perustetaan liitolle talousvaliokunta valvomaan liiton taloutta.

Jäsenyhteisöjen osallistaminen liiton toimintaan

Toiminta: Osallistetaan jäseniä liiton toimintaa ohjaavien dokumenttien suunnitteluun muun muassa työryhmien ja lausuntokierrosten avulla. Kerätään palautetta tapahtumista sekä liiton toiminnasta, ja hyödynnetään sitä toiminnan kehittämiseen.

Liiton omarahoituspohja

Toiminta: Parannetaan liiton omarahoituspohjaa strategian mukaisesti. Kehitetään nykyisiä ja etsitään aktiivisesti uusia yritysyhteistyösuhteita. Etsitään uusia rahoitusmuotoja.

OLL 100 vuotta -juhlavalmistelut

Toiminta: Aloitetaan OLL 100 vuotta -juhlakeräyskampanja hakemalla rahankeräyslupa. Jatketaan opiskelijaliikunnan historiateoksen toteuttamista liiton 100-vuotisjuhlaa varten.