Turvallisemman tilan säännöt Opiskelijoiden Liikuntaliiton tapahtumiin

Julkaistu:

Arjen työkalu turvallisen tapahtuman järjestämiseen.

Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys ovat Opiskelijoiden Liikuntaliiton tärkeitä arvoja. Toivomme, että jokaisen on mahdollista osallistua toimintaamme hyvää mieltä, yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta tuntien. Arvojen toteutumista edistääksemme kaikissa OLL:n järjestämissä tilaisuuksissa on käytössä turvallisemman tilan säännöt. Ne kertovat, minkälaista käyttäytymistä osallistujilta odotamme ja miten epäasiallista käytöstä kohdatessaan kannattaa toimia.

Turvallisemman tilan säännöt:

 1. Emme oleta tai yleistä omaa kokemustamme muita koskevaksi. Emme voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta, seksuaalisuutta, sukupuolta, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä hänen puolestaan. Oletusten tekeminen on kuitenkin luontaista, joten kyseenalaistamme omat oletuksemme, kuuntelemme muita ja olemme avoimia muuttamaan käsityksiämme.
 2. Puhuttelemme ja puhumme muista ihmisistä kunnioittavaan sävyyn.
 3. Käytämme sellaista kieltä, jota kaikki ymmärtävät.
 4. Annamme tilaa muille. Huolehdimme, että kaikki pääsevät osallistumaan ja tulevat kuulluksi.
 5. Annamme kaikkien olla omia itsejään. Emme kyseenalaista erilaisuutta.
 6. Kunnioitamme eriäviä näkemyksiä sekä pidämme kiinni jakamattomasta ihmisarvosta, joka kuuluu kaikille.
 7. Emme häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Jos toinen pyytää, lopetamme tai muutamme käytöstä ja pyydämme heti anteeksi.
 8. Kuvaamme julkisissa tilaisuuksissa hyvän tavan mukaisesti.
 9. Puutumme epäasialliseen käyttäytymiseen.
 10. Jos rikomme sääntöjä, emme hätäänny: me kaikki saatamme rikkoa niitä. Emme silti vähättele tahatontakaan käytöstämme, vaan pyydämme anteeksi ja otamme opiksi.
 11. Jos kaipaamme apua tai tukea ongelmatilanteissa, voimme pyytää sitä esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöiltä.
 12. Tietoontulleissa vakavissa ja/tai toistuvissa sääntörikkomuksissa tapahtumanjärjestäjä puuttuu tapauksiin liiton toimintamallin mukaisesti.

Jos olet kokenut tai todistanut vierestä häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä:

 1. Ole yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella. Voit olla heihin yhteydessä myös tapahtuman jälkeen. Katso häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot täältä.
 2. Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut.
 3. Keskustele häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteen ratkaisemisesta. Häirintäyhdyshenkilö on toiveestasi yhteydessä kokemasi tilanteen eri osapuoliin.

Kun otat yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön:

 • Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee tuomitsematta.
 • Häirintäyhdyshenkilö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen.
 • Häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö voivat keskustella luottamuksellisesti tilanteesta.
 • Häirintäyhdyshenkilöt eivät koskaan ryhdy toimenpiteisiin ilman suostumustasi.

Häirintäyhdyshenkilö voi suostumuksellasi:

 • Ottaa yhteyttä häirintätilanteen osapuoliin ja keskustella tapahtuneesta.
 • Järjestää häirintätilanteen molemmille osapuolille mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta.
 • Neuvoa häirintätilanteen osapuolia ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin esim. puhelinpalvelut.
 • Koota liiton toimijoista toimenpiteistä päättävän ryhmän, joka voi päättää mahdollisista kurinpitotoimista, kuten tapahtumasta poistamisesta tai porttikiellosta OLL:n tapahtumiin.

Häirintä, syrjintä ja epäasiallinen käytös

Jokainen kokee epäasiallisen käyttäytymisen eri tavalla, eikä sitä ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä. Toiselle jokin humoristiseksi tarkoitettu heitto voi olla harmiton ja hauska, toinen taas saattaa kokea sen loukkaavana itseään tai jotakuta muuta kohtaan. Se, että henkilö kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti, riittää siihen, että tapaus otetaan käsittelyyn epäasiallista kohtelua havainneen henkilön toiveesta.

"Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, hyökkäävä tai nöyryyttävä ilmapiiri." -Yhdenvertaisuusvaltuutetun määritelmä häirinnästä)

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista
ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai
fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai
ahdistava ilmapiiri.” - Tasa-arvovaltuutetun määritelmä seksuaalisesta häirinnästä

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan.” - “Sopivan
ja sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos joku kokee “hurtin
huumorin” loukkaavaksi, siitä on luovuttava. Työpaikalle eivät kuulu myöskään huutaminen,
raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely.” - Työsuojelujulkaisu - Epäasiallinen kohtelu

‘’Syrjinnän edellytyksenä on, että henkilöä on kohdeltu vertailukelpoisessa tilanteessa huonommin
kuin toisia nimenomaan yhden tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden takia.” “Syrjintää on
yhdenvertaisuuslain mukaan myös häirintä ja käsky tai ohje syrjiä sekä kohtuullisten mukautusten
epääminen.” - Yhdenvertaisuusvaltuutetun määritelmä syrjinnästä