Regler för tryggare rum under Studerandenas Idrottsförbunds evenemang

Publicerat:

Vardagsverktyg för att arrangera ett tryggt evenemang.

Jämlikhet och samhörighet är en del av Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) värdegrund. Vi vill att våra värderingar under våra evenemang och i övrig verksamhet avspeglas i form av frånvaro av
trakasserier och en atmosfär som är trevlig för alla. Studerandenas Idrottsförbund vill genom de här riktlinjerna förmedla hurdant beteende vi förväntar oss och önskar under våra evenemang och i vår övriga verksamhet. Reglerna finns för att vi vill skapa ett tryggt utrymme för alla att delta. Vi kan inte bergsäkert lova att det alltid lyckas för alla deltagare, vilket är varför vi talar om tryggare rum istället för trygga rum.

Regler för tryggare rum:

 1. Vi antar och generaliserar inte att vår egen upplevelse är densamma som någon annans. Vi kan inte veta vad en annan person har för erfarenheter, tankar, livssituation, sexualitet, kön, nationalitet, kultur, språk, religion, värderingar, hälsotillstånd eller funktionsförmåga. Eftersom det ändå är naturligt att göra antaganden så ifrågasätter vi våra egna antaganden, lyssnar på andra och är öppna för att ändra vår uppfattning.
 2. Vi håller en respektfullton när vi talar om och till andra.
 3. Vi använder ett lättförståeligt språk.
 4. Vi ger plats åt andra. Vi ser till att alla kan delta och bli hörda.
 5. Vi låter alla vara sig själva. Vi ifrågasätter inte olikheter.
 6. Vi respekterar avvikande åsikter och håller fast vid alla människors lika värde och att det tillhör alla.
 7. Vitrakasserar inte verbalt, genom beröring eller genom att stirra. Om någon ber oss upphöra med eller förändra ett visst beteende, så gör vi det och ber genast om ursäkt.
 8. Under offentliga evenemang tar vi bilder i enlighet med god sed.
 9. Vi ingriper i osakligt beteende.
 10. Om vi bryter mot de här reglerna så blir vi inte upprörda – det kan hända vem som helst av oss. Vi förminskar ändå inte vårt beteende även om det var oavsiktligt. I stället ber vi om ursäkt och lär oss av det.
 11. Vi kan be om hjälp av till exempel trakasseriombuden för hjälp eller stöd i någon problematisk situation.
 12. Vid allvarliga och/eller upprepade regelbrott kommer evenemangsarrangören att ingripa enligt förbundets verksamhetsmodell.

Om du själv upplevt eller sett att någon annan blivit utsatt för trakasserier, diskriminering eller osakligt uppförande:

 1. Kontakta evenemangets trakasseriombud personligen, per telefon eller gör en elektronisk anmälan. Du kan kontakta ombuden även efter evenemanget. På den här sidan hittar ni kontaktuppgifter till OLL:s trakasseriombud.
 2. Berätta vad du utsatts för eller vad som hänt.
 3. Tala med trakasseriombudet för att åtgärda situationen. Om du vill det så kontaktar trakasseriombudet de olika parterna.

När du kontaktar trakasseriombudet:

 • Lyssnar hem utan att döma.
 • Har hen sig tystnadsplikt.
 • Kan trakasseriombudet och den som utsatts för trakasserier konfidentiellt diskutera situationen.
 • Trakasseriombuden vidtar aldrig åtgärder utan ditt samtycke.

Om du ger ditt samtycke till det kan trakasseriombudet:

 • Kontakta parterna i trakasserisituationen och diskutera vad som hänt.
 • Ordna så att parterna kan diskutera det som hänt.
 • Råda parterna att kontakta någon stödtjänst, till exempel en telefonjour.
 • Forma en grupp av aktiva i förbundet för att fatta beslut om åtgärder. Gruppen kan bestämma om eventuella disciplinära åtgärder, till exempel att avlägsna någon från evenemanget eller ge någon portförbud till OLL:s evenemang.

Trakasserier, diskriminering och osakligt uppförande

Var och en av oss har olika uppfattning om vad som är osakligt uppförande. Det är omöjligt att entydigt definiera. Något som avsetts som en humoristisk kommentar kan en person tycka är oförargligt och roligt, medan en annan i sin tur kan uppleva att kommentaren kränker hen eller någon annan. Att en person upplever att hen blivit osakligt bemött räcker för att händelsen ska tas till behandling hen så önskar.

”Trakasserier är ett beteende som kränker en persons eller en grupps människovärde och integritet så att en hotfull, fientlig, föraktfull, förnedrande eller aggressiv stämning uppstår.” - Diskrimineringsombudsmannens definition av trakasserier

”Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.” - Jämställdhetsombudsmannens definition av sexuella trakasserier

”Osakligt bemötande är uppförande gentemot andra som är emot allmänna goda seder.” - ”Gränserna för vad som är passande eller opassande beteende definieras av de anställda på arbetsplatsen. Om någon upplever att ”en viss form av humor” är kränkande så ska sådan upphöra. Det hör inte heller hemma att på jobbet skrika, svära eller angripa någons personliga egenskaper.” - Arbetarskyddspublikationer - Osakligt bemötande

”Diskriminering förutsätter att en person har behandlats sämre än andra i en jämförbar situation uttryckligen på grund av en eller flera personliga egenskaper.” “Enligt diskrimineringslagen är också trakasserier, instruktioner eller befallningar att diskriminera samt vägran att göra rimliga anpassningar diskriminering.” - Diskrimineringsombudsmannens definition av diskriminering