Opiskelijoiden Liikuntaliiton eettinen säännöstö ja eettinen lautakunta

Julkaistu:

Liittokokouksen hyväksymä eettinen säännöstö on käytössä vakavammissa häirintätilanteissa ja sääntörikkomuksissa.

Eettinen lautakunta 2022-2024

Tarja Mäki-Punto-Ristanen

Timo Santavuo

Jenni Tuomainen

Yhteydenotot: eettinenlautakunta@oll.fi

Eettinen säännöstö

Hyväksytty liittokokouksessa 10.-11.11.2021.

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt:

Liiton eettisen säännöstön alaisia ovat:

 • OLL:n jäsenyhteisöt
 • OLL:n jäsenyhteisöjen nimeämät edustajat OLL:n tapahtumissa ja toiminnassa
 • Jäsenyhteisöjen jäsenet, jotka osallistuvat OLL:n toimintaan
 • OLL:n tapahtumien ja tilaisuuksien osallistujat, kouluttajat ja järjestäjät
 • OLL:n työntekijät ja luottamushenkilöt
 • Opiskelijoiden SM-kilpailujen järjestäjät ja osallistujat
 • Opiskelijoiden EM-kilpailujen, EUSA Games -kilpailujen ja SELL Student Games -kilpailujen suomalaiset osallistujat ja suomalaiset kisajärjestäjät

2 § Rikkomuksen laatu

Rangaista voidaan sitä

 1. joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan;
 2. joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai niiden asettamia elimiä;
 3. joka tapahtumassa, tilaisuudessa tai liiton toiminnassa vakavasti ja/tai toistuvasti rikkoo turvallisemman tilan sääntöjä;
 4. joka toiminnallaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa liitolle
 5. joka kilpailussa käyttäytyy lainvastaisesti tai toistuvasti epäurheilijamaisesti. Epäurheilijamainen käytös määräytyy kulloisenkin lajin koodiston pohjalta.
 6. joka varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella edustaessaan OLL:ää tai kilpailutapahtuman kisa-alueen ulkopuolella tapahtuvassa virallisessa ohjelmassa tai kisakylässä käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
 7. joka kilpailussa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen ;
 8. joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia ;
 9. joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia [tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle.];
 10. joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan

3 § Rangaistuslajit

 1. Rangaistuslajeja ovat
 • suullinen huomautus;
 • kirjallinen varoitus;
 • poisto tapahtumasta;
 • sakko tai vahingonkorvaus;
 • tapahtuma/kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen osallistumiskielto korkeintaan viideksi vuodeksi;
 • tuloksen mitätöinti;
 • tulevien järjestämisoikeuksien epääminen korkeintaan viideksi vuodeksi.
 1. Sakko on maksettava sen uhalla, että sakotettu voidaan esimerkiksi sulkea pois liiton toiminnasta.
 2. Osallistumiskielto voidaan rajata tiettyyn tapahtumaan tai kilpailuun tai se voi olla voimassa kaikessa liiton toiminnassa.
 3. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

4 § Rankaisuoikeus

 1. Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton eettinen lautakunta.
 2. Liittokokous vahvistaa eettisen lautakunnan kokoonpanon hallituksen esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vähintään yhden eettisen lautakunnan jäsenen tulee olla opiskelija nimittämishetkellä.
 3. Eettinen lautakunta tarkastelee hallituksen esitykset jäsenen erottamisesta, jotka perustuvat toiminnalla aiheutettuun merkittävään vahinkoon, ennen hallituksen päätöstä.

5 § Ilmoitus rikkomuksesta

 1. Virallisen ilmoituksen rikkomuksesta voi tehdä vain tapauksen osapuoli tai tapahtuman järjestäjä, osallistuja, erotuomarit, tarkkailija, delegaatti tai eettisen lautakunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.
 2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi.
 3. 5.2 §:ssä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti OLL:n nettisivujen ilmoituslomakkeen kautta tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.
 4. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta.

6 § Asianosaisen kuuleminen

 1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.
 2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.
 3. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen taustayhteisön välityksellä.
 4. Eettinen lautakunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen osallistumiskieltoon, kunnes asia on käsitelty.
 5. Eettinen lautakunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.
 6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

7 § Päätös rangaistuksesta

 1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu sähköinen kirjallinen päätös todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta.
 2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen taustayhteisölleen sähköpostilla.
 3. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.
 4. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen taustayhteisön edustajalle.
 5. Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. Henkilötietojen julkaisussa käytetään erityistä harkintaa.

8 § Valitusoikeus

Rangaistulla on oikeus valittaa liiton eettisen lautakunnan päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

9 § Rangaistusluettelo

Eettisen lautakunnan on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

10 § Rangaistuksen täytäntöönpano

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Eettinen lautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.

11 § Rangaistuksen raukeaminen

Eettinen lautakunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos tapahtuma-, peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.