Studerandenas Idrottsförbunds etiska regler och etiska nämnden

Publicerat:

De etiska reglerna som godkänts av förbundsmötet tillämpas vid allvarligare trakasserifall och regelbrott.

Etiska nämnd 2022-2024

Tarja Mäki-Punto-Ristanen

Timo Santavuo

Jenni Tuomainen

Kontakt: eettinenlautakunta@oll.fi

Etiska regler

Godkända vid förbundsmöten 10.-11.11.2021

1 § Personer och sammanslutningar som omfattas av tillämpningsområdet:

Av förbundets etiska regelverk omfattas:

 • OLL:s medlemsorganisationer
 • Representanter vid OLL:s evenemang och i dess verksamhet som utnämnts av OLL:s medlemsorganisationer
 • Medlemsorganisationernas medlemmar som deltar i OLL:s verksamhet
 • OLL:s evenemangs och tillställningars deltagare, utbildare och arrangörer
 • OLL:s personal och förtroendevalda
 • Studerandenas FM:s arrangörer och deltagare
 • Studerandenas EM:s, EUSA Games-tävlingarnas och SELL Student Games-tävlingarnas finländska deltagare och finländska tävlingsarrangörer

2 § Överträdelsens natur

Straff kan utfärdas till den

 1. som bryter mot förbundets gällande stadgar, bestämmelser eller beslut som utfärdas med stöd av förbundets regler;
 2. som avsiktligen vilseleder eller försöker vilseleda förbundets organ eller organ som tillsatts av dessa;
 3. som allvarligt och/eller upprepade gånger bryter mot reglerna för ett tryggare utrymme under ett evenemang eller en tillställning eller inom förbundets verksamhet;
 4. som genom sin verksamhet orsakar förbundet betydande skada;
 5. som upprepade gånger uppför sig på ett sätt i tävlingar som strider mot sportsmannaandan eller lagen. Uppförande som strider mot sportsmannaandan fastställs enligt varje idrottsgrens regelverk;
 6. som utanför egentliga idrottsevenemang medan hen representerar OLL eller i officiellt program som sker utanför idrottsevenemangets tävlingsområde eller tävlingsbyn uppför sig på ett sätt som strider mot sportsmannaandan eller lagen;
 7. som i tävlingen bryter mot domarens fysiska integritet eller gör sig skyldig till hot mot domarna;
 8. som gör sig skyldig till ett dopingbrott i enlighet med gällande antidopingregler inom eller utanför en tävling eller som inte följer de skyldigheter som fastställts för en idrottares stödperson som fastställs i antidopingreglerna;
 9. som idrottar, försöker idrotta eller föreslår att idrotta med avsikt att uppnå ett på förhand fastställt resultat eller på annat sätt manipulerar eller strävar att manipulera tävlingsevenemang [eller försummar sin skyldighet att informera förbundet om sådan verksamhet.];
 10. som slår vad om sitt eget tävlingsevenemang.

3 § Straffarter

 1. Straffarterna är
 • muntlig anmärkning;
 • skriftlig varning;
 • avlägsnande från evenemanget;
 • böter eller skadestånd;
 • evenemangs-/tävlingsspecifik, tidsbunden eller tillfällig avstängning för högst fem år;
 • ogiltigförklaring av resultat;
 • avslag av framtida arrangörsrättigheter för högst fem år.
 1. Böter måste betalas med äventyr för att den bötfällda till exempel kan utestängas ur förbundets verksamhet.
 2. Avstängningen kan begränsas till ett visst evenemang eller en viss tävling, eller så kan den gälla förbundets hela verksamhet.
 3. Olika straffarter kan utfärdas samtidigt.

4 § Rätt att utfärda straff

 1. I de överträdelser som nämns i dessa regler innehas rätten att utfärda straff av förbundets etiska nämnd.
 2. Förbundsmötet fastställer den etiska nämndens sammansättning enligt styrelsens förslag för tre år i taget. Minst en av den etiska nämndens medlemmar ska vara studerande vid tidpunkten för utnämnandet.
 3. Etiska nämnden granskar styrelsens förslag till att utesluta en medlem som baserar sig på betydande skada som orsakats genom dennes verksamhet före styrelsens beslut.

5 § Anmälan om överträdelse

 1. En officiell anmälan om förbrytelsen kan endast göras av ett av fallets parter eller av evenemangets arrangör, deltagare, domare, observatör, delegat eller en opartisk person som separat godkänts av den etiska nämnden.
 2. Andra än de personer som avses i 5 § 1 mom. kan göra en noggrant specificerad anmälan om överträdelse och den ska ges skriftligen till det relevanta strafforganet inom en vecka från överträdelsen eller från det att överträdelsen framkommit.
 3. Anmälan som avses i 5 § 2 mom. kan göras skriftligen via anmälningsblanketten på OLL:s webbplats eller via e-post. En sådan anmälan kan endast behandlas av det relevanta strafforganet av särskilt vägande skäl.
 4. Överträdelser som det relevanta strafforganet fått kännedom om kan behandlas av vägande skäl även om ingen anmälan gjorts om dem.

6 § Hörande av parter

 1. I ärendet bör man be om utredning av parter som kan ha tillgång till material som är relevant för att avgöra frågan.
 2. Efter att man fått en tillräcklig utredning av det skedda ska parten som är föremål för disciplinförfarandet ges möjlighet att komma med ett genmäle.
 3. Det skriftliga genmälet ska lämnas in inom en vecka från begäran av genmäle med äventyr för att frågan kan lösas utan genmälet. Genmälet kan skickas via e-post. Begäran om genmäle kan göras via partens bakgrundsorganisation.
 4. I samband med begäran om genmäle kan den etiska nämnden ge personen som misstänks för överträdelse ett tillfälligt förbud att delta i verksamheten tills ärendet har behandlats.
 5. Den etiska nämnden kan efter eget gottfinnande begära ytterligare förtydliganden eller kalla den berörda parten att höras personligen.
 6. De rapporter och andra förklaringar som lämnas in i samband med begäran om genmäle är avsedda endast för parternas kännedom.

7 § Beslut om bestraffning

 1. Ett motiverat elektroniskt skriftligt beslut ska skickas bevisligen till den berörda parten eller till hens förening inom tre (3) dagar efter att beslutet givits.
 2. Dessutom ska beslutet omedelbart meddelas till den som bestraffas eller till hens bakgrundsorganisation via e-post.
 3. Beslutet ska åtföljas av besvärsanvisning.
 4. Beslutet kan dessutom meddelas muntligen till den berörda parten eller till en företrädare för hens bakgrundsorganisation.
 5. Beslutet ska offentliggöras, om inte särskilt vägande skäl för att inte offentliggöra beslutet föreligger. I offentliggörandet av personuppgifter används särskilt övervägande.

8 § Besvärsrätt

Den bestraffade har rätt att överklaga ett beslut av förbundets etiska nämnd till idrottens rättsskyddsnämnd på de villkor som anges i dess regler.

9 § Strafförteckning

Den etiska nämnden skall föra en förteckning över meddelanden om överträdelser, straff och klagomål och de åtgärder som vidtagits på basis av dem.

10 § Verkställighet av straff

Det utdömda straffet verkställs även om det överklagas till idrottens rättsskyddsnämnd. Den etiska nämnden kan dock besluta att verkställighet av straffet avbryts medan överklagandet behandlas.

11 § Förfallande av straff

Av särskilt vägande skäl kan den etiska nämnden besluta att straffet förfaller om minst två (2) år har förflutit sedan tävlings-, spel- eller funktionärsförbudet utfärdats.