Studerandenas Idrottsförbunds kommunikationsstrategi 2021–2023

Publicerat:

Kommunikationsstrategin baserar sig på Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) strategi och övriga beslut av förbundsmötet. Anvisningar för den operativa kommunikationsstrategin, grafiska anvisningar och övriga anvisningar konkretiserar kommunikationsstrategin i det dagliga arbetet.

Strategiska tyngdpunkter och värdeomdömen

Förbundets strategi sätter kommunikationen i centrum för vår verksamhet. Enligt strategin ska vår kommunikation vara effektiv, tillgänglig och genomskära hela verksamheten, vilket förutsätter att våra sakkunnigas kommunikationskompetens utvecklas. I kommunikationen fokuserar vi på våra medlemsorganisationer och intressenter.

Sakkunnighet

Förbundets verksamhet och kommunikation byggs upp kring sakkunnighet. OLL är sakkunnig inom högskoleidrott och Högskolan i rörelse. Sakkunnigheten uppstår och syns genom vår personal. Förbundet leds av studerande som känner till studerandenas vardag och det dagliga livet vid högskolorna. Deras arbete stöds av utbildade sakkunniga inom högskoleidrott och intressebevakning, tävlingsverksamhet och evenemangsproduktion samt kommunikation och administration.

Kommunikation som betjänar

Sakkunnighet lägger grunden för kommunikation som betjänar. Vi betjänar våra medlemsorganisationers och intressegruppers behov genom tydlig kommunikation som kommer i rätt tid till rätta målgrupper.

Värderingar

Förbundets tre värden visar sig i allt innehåll vi producerar, såväl i text som i bild och ljud.

  • Vi skapar entusiasm för att bli aktiv samt visar vår egen entusiasm.
  • Vi skapar samhörighet genom vi-språk och genom att kommunicera om verksamheten inom högskoleidrottsfältet.
  • Vi beaktar ansvarsfullt människors jämlikhet och mångfaldighet samt miljöns bärkraft.

Mål och medel

De tre strategiska målen härleds från förbundets strategi. Medlen som hjälper oss att nå målen har identifierats som delområden inom verksamheten som behöver utvecklas eller lösas. Vi följer hur vi uppnår dessa mål med hjälp av kvalitativ bedömning som baserar sig på vår verksamhets nutida bedömningssystem, som vi utvecklar samtidigt. I bedömningen används indikatorer vars börvärde sätts årligen i samband med planeringen av den operativa kommunikationen.

Vårt påverkansarbete uppmärksammas mer i medier och bland intressenter.

  • Medel: Vi utvecklar vår reaktionsförmåga och använder aktivt vår sakkunnighet i den allmänna diskussionen och kommer med nya diskussionsämnen. Vi planerar påverkanskommunikationen på lång sikt och gör dagliga prioriteringar.
  • Indikatorer: mediaträffar, kontakter, samarbetsprojekt, intressenters respons & självvärdering.

Tillgängligheten ökar och blir etablerad i vår kommunikation.

  • Medel: Vi uppdaterar kommunikationsanvisningarna med de åtgärder som ökar tillgänglighet. Vi kommunicerar om vår verksamhet på finska, på svenska och på engelska på ett sätt som beaktar rätt tid och målgrupp. Vi profilerar och prioriterar våra sociala medier och övriga kommunikationskanaler enligt målgrupperna och kanalernas funktionalitet.
  • Indikatorer: tillgänglighetsbedömning, medlemmars och intressenters respons, graden av flerspråkighet, räckvidden av kommunikationskanaler & självvärdering.

Kommunikationen genomskär vår verksamhet i allt högre grad.

  • Medel: Vi kommunicerar på ett människovänligt sätt samt lyfter fram våra sakkunniga och högskole- och idrottsgemenskapet. Vi tar i bruk verksamhetssätt som låter sakkunniga ta del i planeringen och genomförandet av kommunikationen. Vi utbildar våra sakkunniga i kommunikation.
  • Indikatorer: synlighet av sakkunnigheten, respons på utbildningar & självvärdering.

Kommunikationens delområden och målgrupper

Kommunikationen delas i medlemskommunikation, intressebevaknings- och påverkanskommunikation samt i kommunikation om tävlingsverksamhet. Vid sidan av OLL-varumärket ingår i våra kommunikationsvarumärken Högskolan i rörelse-verksamheten och Studerandenas FM.

Våra centrala målgrupper är medlemsorganisationer och intressenter. Målgrupperna beskrivs närmare i bild 1.

Bild 1. Kommunikationsmålgrupper indelade i grupper.

Målgrupperna har grupperats så att våra medlemmar och de nätverk som vi upprätthåller befinner sig bland de närmaste grupperna. De två övriga grupperna är inte skarpt avgränsade, men grupperingen lyfter fram våra närmaste samarbetspartners. Dessutom är ökad synlighet i medierna en av våra strategiska mål, och vi närmar oss studerande i huvudsak indirekt genom våra medlemsorganisationer.