Studerandenas Idrottsförbunds kommunikationsstrategi

Publicerat:

Principer och mål som styr förbundets kommunikation.

Förbundets strategi och värden avspeglas i förbundets kommunikation

Förbundets kommunikation utgår från förbundets strategi och stöder förbundets verksamhet och målsättningar. Förbundets kommunikation förmedlar våra grundläggande värden: entusiasm, mod, jämlikhet och jämställdhet, mångfald inom motion och idrott samt gemenskap.

Vår kommunikation är planmässig och målinriktad

Förbundets kommunikation bygger på våra mål för kommunikationen. Vi har tillsammans kommit överens om målen och ser över dem regelbundet. Förbundet mäter hur vi uppnått våra kommunikationsmål med hjälp av gemensamt överenskomna indikatorer. Kommunikationens utfall och inverkan utvärderas och rapporteras regelbundet.

Ett av de centrala målen med kommunikationen är att stå medlemmarna till tjänst

Genom sin kommunikation strävar förbundet efter att erbjuda sina medlemmar och samarbetsparter information som är nyttig och intressant för dem. Förbundet hör kontinuerligt sina viktigaste intressenter för att utveckla förbundets kommunikation och för att betjäna sina medlemmar så bra som möjligt.

Vi kommunicerar på tre språk: finska, svenska och engelska. Våra officiella handlingar publiceras på förbundets stadgeenliga språk: finska och svenska. Engelskans roll ökar särskilt i den kommunikation som riktar sig till högskolestuderande.

Vi strävar efter dialog och delaktighet i vår kommunikation

Förbundet vill föra en aktiv diskussion och uppmuntra sina medlemmar och andra viktiga intressenter till en fördomsfri dialog som en del av förbundets verksamhet och utveckling av den.

Förbundets kommunikation är transparent

Förbundets verksamhet och kommunikationen om den är transparent. Förbundets mål är att all information om förbundets verksamhet ska finnas lätt tillgänglig och att alla de viktigaste handlingarna som styr vår verksamhet ska finnas på vår webbplats.

Vår kommunikation präglas av äkthet, den är personlig och lätt att närma sig

All förbundets kommunikation präglas av en enhetlig stil som är lätt att känna igen. Kommunikationens tone of voice, dvs vårt röstläge, är sakkunnigt, personligt, genuint och lättillgängligt. Förbundets alla anställda och styrelsemedlemmar deltar genom sin kommunikation i att skapa ett ansikte för förbundet samt i att i en vi-anda främja förbundets verksamhet och värden.

Målgrupperna för förbundets kommunikation är

Medlemsorganisationerna (motionsansvariga, ordförandena/generalsekreterarna, informatörerna, styrelserna, fullmäktigena, samverkansmedlemmarna)

Högskolornas idrottsväsen

Statsförvaltningen (politiska beslutsfattare, statligt anställda)

Media

Studentmedlemmarna

Till övriga intressenter hör idrottsorganisationer, högskolornas ledning, rektorsråden, studentidrottssällskap, obundna och politiska ungdoms- och studentorganisationer, alumner samt andra samarbetsparter såsom SHVS och Veikkaus.