Kandidera till OLL:s styrelse?

Brinner du av iver att främja högskolestuderandes välbefinnande och hälsa? Vill du påverka förhållandena för studentmotionen och idrottspolitiken på nationell nivå? I Studerandenas Idrottsförbunds styrelse är allt detta möjligt! Vi uppmuntrar varmt alla som är intresserade av en aktivare studerandekultur att söka sig till OLL:s styrelse.

Här finns information beträffande styrelsearbetet och att söka till styrelsen. På sidan hittar du information om:

  • Studerandenas Idrottsförbund
  • Varför söka till OLL:s styrelse?
  • Vad gör styrelsen i Studerandenas Idrottsförbund?
  • Hur framskrider ansökningsprocessen?
  • OLL:s stöd till kandidaterna

Om du vill kan du ladda ner Handboken för styrelsekandidater i elektroniskt format (PDF) här. Mera information får du även från OLL:s kansli.

Studerandenas Idrottsförbund


Studerandenas Idrottsförbund (OLL) är en nationell intressebevakare som främjar högskolestuderandenas välbefinnande och högskoleidrotten. Samtidigt är OLL den enda föreningen som främjar högskolestuderandenas intressen inom motion och idrott. OLL:s intressebevaknings- och påverkansarbete utförs av förbundets styrelse och personal. Förutom intressebevakning erbjuder förbundet också andra tjänster, till exempel utbildningar och tävlingsverksamhet.

Vår dröm är att alla studerande rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och sitt välbefinnande. Vårt förbunds grundläggande uppgift är att främja studerandenas välbefinnande och högskolornas idrottskultur.

Som takorganisation utvecklar vi hela högskolefältet, dvs. både högskolor och universitet. Våra medlemsorganisationer, alltså studerande- och studentkårerna (och deras studerandemedlemmar) samt högskolornas idrottsväsen är vårt förbunds hjärta.

OLL har ett mångsidigt verksamhetsfält. Våra intressentgrupper består bland annat av student- och ungdomsorganisationer, högskolor, organisationer inom idrotts-, social- och hälsosektorn, statliga organ samt internationella organisationer. Vi gör nära samarbete även med de andra studentorganisationerna Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF.

Vårt kansli ligger i Sportens hus i Sockenbacka, Helsingfors. I samma hus finns Olympiska kommitténs och många grenförbunds kanslilokaler. Man behöver inte flytta till Helsingfors för att jobba i OLL:s styrelse.

Förbundets högsta makt ligger hos förbundsmötet som ordnas varje år. Vid förbundsmötet har ordinarie medlemmar, dvs. studerande- och studentkårerna och jämförbara studentorganisationer, ett röstantal som baserar sig på deras medlemsantal. Varje samarbetsmedlem har en röst. Förbundsmötet fastställer riktlinjerna för förbundets verksamhet och ekonomi samt väljer styrelsen för följande år.

Varför söka till OLL:s styrelse?


På Studerandenas Idrottsförbund är arbetet för ökat välbefinnande en hjärtesak och gruppandan är utmärkt! Förbundet har en tät arbetsgemenskap bestående av sakkunniga, som styrelsen får arbeta med bland olika samhälleliga frågor.

Vi främjar högskolestuderandenas välbefinnande framför allt genom rörelse och synvinkeln av fysisk aktivitet, från vilken vi också närmar oss andra aspekter som påverkar välbefinnandet.

Därför behövs det kunskap om studenthälsovård, jämställdhetsfrågor och utveckling av rörelse- och studieinfrastruktur i intressebevakningen av studerandeidrotten.

Vi agerar därmed som en del av hela studentrörelsens sociala och välfärdspolitiska inflytande, tillsammans med FSF och SAMOK. Oavsett om din mandatperiod är ett valår eller inte, kommer du att bekanta dig med både lokalt och nationellt inflytande.

Förutom påverkansarbetet är vi involverade i verksamheten kring studentidrottstävlingar och förbundets vardag omfattar många organisatoriska verksamhetsområden. Du får resa utomlands, stärka dina kommunikationskunskaper med uppträdanden och du får fördjupa dig i förvaltningens verksamhet. Tack vare den lilla styrelsen och arbetsutskottet med tre ledamöter kommer du att bekanta dig med all verksamhet, oavsett ditt ansvarsområde.

Under en mandatperiod hinner du lära dig mycket om intressebevakning och organisationsverksamhet. Under OLL-året kommer du att samla nyttiga arbetslivsfärdigheter i en säker och uppmuntrande miljö. Därtill kommer du att utvidga ditt nätverk bland idrotts-, motions- och ungdomsbranschens aktörer.

”Mitt år på OLL gav mig mer än jag kunnat förvänta mig. Jag lärde mig mycket om nationell intressebevakning, projekthantering och organisationsadministration och dessutom fick jag utvidga mitt professionella nätverk med flera nya bekanta. Det viktigaste var ändå att få arbeta i en omgivning där alla arbetade för samma, tydliga mål. Jag rekommenderar det varmt för alla.”
- OLL-alumn 2017

Vad gör styrelsen i Studerandenas Idrottsförbund?

Styrelseposter


Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund består av en ordförande, en till två vice ordförande och högst två styrelsemedlemmar. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen är ett organ som fastställer riktlinjer, fattar beslut och med mandat från förbundsmötet styr verksamheten tillsammans med förbundets anställda.

Ordföranden och vice ordförandena, dvs. presidiet, utgör ett arbetsutskott som arbetar i förbundets tjänst på heltid under sin mandatperiod. Arbetsutskottets medlemmar fungerar som faddrar för medlemsorganisationerna. Arbetsutskottet fördelar fadderansvaret sinsemellan och träffar sina fadderorganisationer tillsammans med förbundets sakkunniga.. Tack vare fadderverksamheten får arbetsutskottet bekanta sig närmare med medlemsorganisationernas representanter och högskolorna samt inspirera Finlands högskolefält med idrottens glädjebudskap på lokal nivå.

Styrelsemedlemmarna deltar i styrelsens beslutsfattande, och om de vill kan de också delta i förbundets övriga verksamhet. Varje styrelse själv beslutar om ansvarsfördelningen i början av sin mandatperiod. Nedan kan du läsa exempel på styrelsens ansvarsfördelning.

Ordförande


Ordföranden koordinerar styrelsens verksamhet och presiderar under styrelsens möten. Ordföranden leder förbundets verksamhet i nära samarbete med generalsekreteraren och fungerar som representant för förbundet. Dessutom arbetar ordföranden med internationella frågor, deltar i förbundets påverkansarbete och träffar intressentgruppernas representanter.

För tillfället är ordförandens arvode 1 700 euro i månaden.

Vice ordförande


Vice ordförandenas huvudsakliga uppgift är att stödja ordföranden och fungera som en del av arbetsutskottet. Vice ordförandena delar mellan både större ansvarsområden såsom idrottspolitik och intressebevakning, Högskolan i rörelse-verksamheten, evenemang och kommunikation, och mindre ansvarsområden såsom motionstutorverksamhet och trakasseriombud.

För tillfället är en vice ordförandes arvode 1 250 euro i månaden.

Styrelsemedlemmar


I styrelsemedlemmarnas arbetsbeskrivning ingår att delta i förbundets beslutsfattande och för tillfället att ansvara för nätverket för högskolornas idrottsväsen. Om de vill, kan styrelsemedlemmarna också delta i förbundets övriga verksamhet, till exempel den strategiska planeringen av förbundets verksamhet och andra aktuella projekt. Beroende på eget intresse tar styrelsearbetet mellan 5 och 10 timmar i veckan, så du kan kombinera förtroendeuppdraget med arbete eller studier.

För tillfället är en styrelsemedlems arvode 2200 euro per år.

Personalen + styrelsen = sektorerna


Tillsammans med de anställda bildar styrelsen sektorer som sätter sig närmare in i något av förbundets verksamhetsområden. Flera styrelsemedlemmar kan arbeta inom samma sektor. För tillfället har förbundet fem anställda; generalsekreteraren, en sakkunnig inom kommunikation, en sakkunnig och en specialsakkunnig inom högskoleidrott samt en koordinator för evenemang och utbildning.

Den traditionella indelningen av sektorer är beskriven nedan. Operativa prioriteringar påverkar sektors- och ansvarsfördelningen varje år.

Huvudsektorn


Huvudsektorn består av generalsekreteraren och ordföranden. Huvudsektorn leder förbundets verksamhet, ansvarar för de administrativa uppgifterna och fungerar som chef. Dessutom ansvarar huvudsektorn för ekonomiska och internationella frågor. Ordföranden och generalsekreteraren ansvarar också för att utveckla arbets- och organisationskulturen.

Sektorn för idrottspolitik / Högskolan i rörelse-verksamhet


Intressebevakningssektorn består av de sakkunniga inom högskoleidrott och den ena eller båda vice ordföranden. Därtill kompletteras sektorn av huvud- och kommunikationssektorn särskilt beträffande det idrottspolitiska påverkansarbetet. Sektorn arbetar tillsammans med medlemmarna, intressegrupperna och de politiska påverkarna för att främja högskolestuderandenas välbefinnande. Intressebevakningsarbetet utförs bland annat som valpåverkan, FSHS-samarbete och Högskolan i rörelse-verksamhet.

Kommunikationssektorn


Kommunikationssektorn består av förbundets sakkunniga inom kommunikation och den vice ordförande som ansvarar för kommunikationen. Kommunikationssektorn har hand om planeringen och produktionen av kommunikationshelheter och koordinerar kommunikationen mellan förbundets olika sektorer.

Evenemangs- och utbildningssektorn


Evenemangs- och utbildningssektorn består av förbundets koordinator för evenemang och utbildning och den vice ordförande som ansvarar för evenemangen. Evenemangs- och utbildningssektorn koordinerar arrangemangen för studerandenas FM-tävlingar och den övriga tävlingsverksamheten. Träffarna och de utbildningar som ordnas för medlemsorganisationerna är också till största del på evenemangssektorns ansvar.

Hur framskrider ansökningsprocessen?

Före förbundsmötet

Vem som helst kan ställa upp som styrelsekandidat för Studerandenas Idrottsförbund. Officiella nomineringar görs under förbundsmötet (se “Under förbundsmötet” nedan) men
ofta nominerar förbundets medlemsorganisationer kandidater på sina egna möten i god tid före förbundsmötet. Om du vill kandidera till styrelsen lönar det sig att i god tid be om hjälp från ditt eget student- eller studerandekår eller kårkontor. Du kan be OLL:s sakkunnig inom kommunikation om hjälp när du vill informera andra medlemsorganisationer om din kandidatur.

Efter publiceringen av din kandidatur lönar det sig att aktivt kommunicera om din verksamhet och dina mål i OLL. Inför förbundsmötet erbjuder vi synlighet för alla kandidater på våra kanaler. Vi kommer att kontakta de kandidater som meddelats till oss mer i detalj när förbundsmötet närmar sig.

Under förbundsmötet

Vi rekommenderar för kandidaten att närvara vid förbundsmötet, eftersom det på förbundsmötet kommer att finnas ytterligare ett tillfälle för medlemsorganisationerna att höra kandidaterna och deras tankar. Den officiella anmälan om kandidaturen äger rum vid förbundsmötet. På dagordningens första eller andra dag, under "Val av förbundets ordförande" och/eller "Val av förbundets styrelseledamöter", ska en av delegaterna för förbundsmötet med rösträtt nominera dig. Vi uppmanar dig att kandidera redan på första dagen. Nomineringen sker med hjälp av ett elektroniskt formulär och ett anförande i aktuell punkt på dagordningen. Kandidaterna har även möjlighet att hålla ett presentationstal i slutet av varje dags agendapunkter.

På förmiddagen den andra dagen av förbundsmötet anordnas en kandidatpanel, då medlemsorganisationerna har möjlighet att höra kandidaternas tankar. Förbundets styrelse arrangerar panelen och i slutet kan medlemmarna ställa egna frågor. Förutom kandidater som redan kandiderat kan personer som funderar på att kandidera delta i panelen.

Efter paneldiskussionen fortsätter förbundsmötet som vanligt. Under dagen kommer punkterna "Val av förbundets ordförande" och "Val av ledamöter i förbundets styrelse" att behandlas igen, och då kan man ännu kandidera. Beslut fattas under denna behandling och därmed innan öppningen av punkten är det sista stunden att lägga fram förslag om kandidatur (sker på samma sätt som den första dagen som beskrivs ovan). De nya nomineringarna genomgås i början av behandlingen av punkterna, varefter de kandidater som presenterades första dagen och de nya kandidaterna hinner hålla ett presentationstal. Efter orden kommer det att hållas en röstning om det finns fler kandidater än det finns styrelseposter att söka. Alternativt anges urvalet direkt. Efter valet har de valda möjligheten att säga några ord till förbundsmötet.

Enligt OLL:s regler kan förbundsmötet ordnas i hybridmodell, och då kan förbundsmötets representanter och styrelsekandidater delta i mötet på distans. Nomineringar, panelen och andra förbundsmötets praxis fungerar på samma sätt på distans och närvarande. I början av och under förbundsmötet ges det ännu detaljerade instruktioner till mötesdeltagarna. Vid det här skedet är det värt att fråga om saker som inte är tydliga för dig, så att förbundsmötet löper smidigt.

Deltar du som kandidat i förbundsmötet på distans är det värt att satsa på valarbetet inför förbundsmötet. Delta i förbundets evenemang, där du kan träffa människor och kontakta förbundets styrelse och anställda för att få synlighet i sociala medier. På så sätt lär du känna representanterna för medlemsorganisationerna och det är lättare att få stödtal och nominering till förbundsmötet.

Som kandidat finns det ingen anledning att oroa sig för förbundsmötets gång. Förbundets aktörer och förbundsmötets ordförande ger instruktioner om hur förbundsmötet fortskrider och strävar efter att hålla alla delaktiga. Du får gärna fråga i förväg eller på plats, om det är en punkt eller procedur som du undrar dig över.

”Sätt dig in i OLL:s verksamhet ordentligt och beakta hela medlemsbasen när du förbereder dig. Lyft inte endast fram sådant du tänkt ut på förhand, utan försök också lyfta fram din personlighet: förbundsmötet fastställer riktlinjerna, och du driver på dem. Om det är möjligt, kan du till exempel öva på ditt anförande i samband med din delegations aftonskola eller i en motsvarande situation. Ta det lugnt, slappna av och kom ihåg att andas. Alla andra är också nervösa. “
- OLL-alumn 2019

Efter förbundsmötet

För oss är det särskilt viktigt att hjälpa den nyinvalda styrelsen att anpassa sig mjukt och smidigt till den kommande mandatperioden. Efter förbundsmötet kommer vi att samla in kontaktuppgifter från den nya styrelsen och informera om datum för introduktionen i december. Introduktionen pågår vanligtvis några dagar och förbundet ersätter boendekostnaderna för de styrelseledamöter som kommer från andra orter för introduktionen.

Förutom introduktionsdagarna hjälper föreningens medlemmar dig gärna med övriga frågor. Du får gärna kontakta oss redan innan introduktionsperioden!

I januari börjar den nya styrelsen arbeta med förbundets personal. Januari innehåller fortfarande mycket introduktion till verksamheten. Att vara med i förbundets verksamhet kräver ingen flytt till Helsingfors, utan alla kan arbeta i styrelsen från sin hemort.

OLL stöder kandidaterna

OLL:s styrelse diskuterar gärna ansökningsprocessen med alla som är intresserade av att söka till styrelsen. Före förbundsmötet kan styrelsekandidaterna använda OLL:s kanaler i sociala medier och e-postlistor som stöd för sina kampanjer.

Om du har frågor angående OLL:s verksamhet, styrelsens arbete, kandideringsprocessen eller något annat, får du gärna kontakta antingen arbetsutskottets medlemmar eller generalsekreteraren. Styrelsemedlemmarna svarar också gärna på frågor om styrelsens arbete och uppgifter. Förbundets anställda berättar gärna mer om de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Kontaktuppgifterna hittas på sidan Kontaktinformation.

Fantastiskt att du är intresserad av att ställa upp som kandidat!