OLL:s strategi klarnar – målet är att öka den fysiska aktiviteten med hela högskolegemenskapens krafter

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Hur skulle det vara om högskolorna blev ordinarie medlemmar i Studerandenas Idrottsförbund OLL? Förbundets ordförande Emilia Junnila och generalsekreterare Niko Peltokangas skriver om den största reformen i strategiutkastet.

Förbundets nya strategi, som har skickats ut på remiss, siktar på ”att tillsammans skapa en fysiskt aktiv högskola”. Samarbete kommer att stå i centrum för verksamheten under de kommande åren. Det första steget är att stärka samarbetet med högskolorna.

Vi jobbar med den nya strategin i en mycket gynnsam samhällssituation. Det finns en utbredd insikt om att avsaknaden av motion orsakar folkhälsomässiga och samhällsekonomiska problem, och åtgärder för att öka motionen har ett starkt stöd i samhället. Samtidigt minskar OLL:s medlemskår. Verksamheten har gett resultat, men det behövs en ny strategi som klargör målen och engagerar medlemskåren för dem.

Närmare förhållande till högskolorna

OLL:s samarbete med högskolorna har intensifierats under de senaste åren och decennierna. På 2000-talet har förbundet bidragit till den lagstiftningsmässiga grunden för motionstjänster i högskolorna, varit med om att utarbeta nationella rekommendationer och hjälpt till att starta och utveckla många idrottsverksamheter vid högskolor. Under de senaste åren har främjandet av fysisk aktivitet stärkts inte bara i motionstjänsterna, utan också i högskolornas vardag: på föreläsningar, på campus och under studiedagen.

Under 2000-talets första decennium skapades en separat medlemskapsmodell för högskolorna, samverkansmedlemskap (yhteistoimintajäsenyys). Stadgarna nämner inte högskolorna separat, men i praktiken har endast motions- och idrottsverksamheter vid högskolor blivit samverkansmedlemmar. De sex samverkansmedlemmarna tillhandahåller tjänster till studerande vid hela 16 olika högskolor. Utöver medlemsmodellen samordnar förbundet ett nätverk av idrottsverksamheter som är öppet för alla högskolor. De sex samverkansmedlemmarna får rabatt på deltagaravgifterna för träffar i nätverket.

Nu inbjuder förbundet hela högskolegemenskapen att delta i utvecklingen av en fysiskt aktiv högskola och motions- och idrottsmöjligheter för studerande. Att minska stillasittandet och förändra kulturen för fysisk aktivitet är inte bara en uppgift för studerande eller högskolornas motions- och idrottsverksamheter. Det kräver stöd också från ledningen, lärarna och hela personalen. Därför vill OLL också ha högskolorna som ordinarie medlemmar.

Medlemskap till nytta för studerandena och högskolorna

Studerande- och studentkårernas roll skulle förbli oförändrad i reformen, men de skulle få större verksamhetsmöjligheter. Högskolestuderande är inte passiva objekt för motions- och idrottsfrämjande utan aktiva aktörer som leder förbundets politiska påverkansarbete. Detta skulle säkerställas i stadgarna för både förbundskongressen och förbundets styrelse.

Reformen skulle skapa synergier inom både medlemsservicen och påverkansarbetet. Framför allt skulle det stärka samarbetet mellan studerande och högskolor för att förbättra studerandenas studieförmåga och välbefinnande.

Högskolorna skulle dra nytta av medlemskapet på många sätt. Deras roll skulle även i fortsättningen bygga på nätverksverksamhet av nuvarande slag, men de skulle också delta i finansieringen av förbundets verksamhet. Det skulle möjliggöra ännu bättre verktyg och utvecklingsprojekt än tidigare. Dessutom skulle högskolorna till exempel kunna utbilda sin personal med hjälp av OLL och ta ansvar för studerandenas FM-tävlingsverksamhet.

I planerna finns också en allt klarare roll för högskolorna inom den internationella studerandeidrotten. Om så blir fallet och beslutet blir jakande, skickar förbundet i fortsättningen endast studerande från medlemshögskolorna till internationella tävlingar. Medlemskap i OLL och därmed i Olympiska kommittén, paraplyorganisationen för motion och idrott, kan också öppna nya, oförutsedda möjligheter att utveckla studieförmågan.

Naturligtvis kan strategin omvandlas till verksamhet och resultat först i den dagliga verksamheten. Och den kommande förbundskongressen kommer att visa vilken form strategin slutligen får. Redan i dag är OLL en unik studerandeorganisation som förenar studerande från yrkeshögskolor och universitet i sin verksamhet. Det nästa steget skulle gott kunna vara att studerandena och högskolorna förs samman för att skapa en fysiskt aktiv högskola.

Emilia Junnila och Niko Peltokangas

Den nya OLL-strategin kommer att behandlas på OLL:s förbundskongress i Tammerfors den 8 och 9 november. Möteshandlingarna är för närvarande ute på remiss hos medlemsorganisationerna. Medlemmarna får också ta ställning till eventuella stadgeändringar som anknyter till högskolornas medlemskap, åtgärder för att minska skillnaderna i studerande- och studentkårernas röstetal och uppdatering av förbundets namn.

Du kanske också är intresserad av