Sukupuolivähemmistöjen kokemuksissa korkeakoululiikunnasta on parannettavaa

Millaisia kokemuksia korkeakoululiikunnasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on? Miten sukupuolivähemmistöön kuuluvan huonoa kokemusta voisi parantaa? Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) pääsihteeri Niko Peltokangas tulkitsee vuoden 2022 Opiskelijabarometrin tuloksia vähemmistöjen liikkumisen näkökulmasta.

Tiivistelmä:

  • Opiskelijabarometrin mukaan sukupuolivähemmistöön kuuluvien kokemukset korkeakoulun liikuntamahdollisuuksista ovat muita huonompia.
  • Huonoon kokemukseen voivat vaikuttaa sukupuolitetut tilat ja ohjaus.
  • Kokemusta voi parantaa ohjaajien koulutuksella sekä tilaratkaisuilla, joihin on tarjolla asiantuntijatukea.

Opiskelijoiden kokemuksia korkeakoulujen liikkumismahdollisuuksista kartoitettiin Opiskelijabarometri-tutkimuksella alkuvuodesta 2022 (Otus). Opiskelijoilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat liikkumismahdollisuuksiin ja miten parantaisivat niitä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemuksia on tarkasteltu kahden taustamuuttujan – sukupuolen ja vähemmistöön kuulumisen – avulla.

Kyselyssä yhtenä ryhmänä käsiteltyyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei näytä olevan yhteydessä siihen, miten tyytyväinen opiskelija on korkeakoulun liikkumismahdollisuuksiin. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on 38 prosenttia tästä ryhmästä eli saman verran kuin kaikista vastaajista keskimäärin. Tyytymättömiä on puolestaan 42 prosenttia ryhmään kuuluvista (kaikista 40 %). Loput suhtautuvat neutraalisti.

Suurempi yhteys tyytymättömyyteen on vammaisuudella, ulkonäöllä (esimerkiksi ihonväri tai pukeutuminen), oppimisvaikeuksilla ja etnisellä taustalla. Näyttää siltä, että liikuntapalveluiden viestinnässä ja ohjauksessa on parannettavaa moni- ja selkeäkielisyydestä lähtien.

Ongelmana turha sukupuolittaminen

Selkein ero näkyy sukupuolten välillä. Kyselyssä vaihtoehtoina olivat nainen, mies ja muu sekä ”en halua vastata”. Muu-sukupuolivaihtoehdon valinneista yli puolet, 57 prosenttia, ovat tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä korkeakoulun liikkumismahdollisuuksiin. Mies- ja nainen-vaihtoehdon valinneiden tyytymättömyys on 37–42 prosentin välillä.

Muu-sukupuolivaihtoehdon valinneista yli puolet, 57 prosenttia, ovat tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä korkeakoulun liikkumismahdollisuuksiin.

Mikä liikuntapalveluissa aiheuttaa tyytymättömyyttä sukupuolivähemmistöihin kuuluville? Aiheesta tehdyssä opinnäytetyössä esiin nousee ainakin tilojen ja ohjauksen sukupuolittaminen. Pelkästään miehille ja naisille nimetyt pukeutumistilat voivat aiheuttaa kuormittavaa pohdintaa, mitä tiloja on turvallista käyttää. Epävarmuus sopivista tiloista voi estää opiskelijaa tutustumasta liikuntapalveluihin lainkaan.

Liikuntatieteellisen seuran blogikirjoituksessa tuodaan aiheeseen tärkeä näkökulma: Uimataito on keskeinen kansalaistaito, jonka hankkimisen pitäisi olla helppoa kaikille. Samalla epämukavuus riisuutua ja peseytyä muiden edessä haittaavat muunsukupuolisten oppilaiden osallistumista koulun uintitunneille ja elintärkeä taito voi jäädä saamatta. Havainnon voi laajentaa myös korkeakoulumaailmaan, jossa on tärkeää oppia kehittämään ja ylläpitämään opiskelukykyä muun muassa liikunnan keinoin.

Ohjatussa liikunnassa ongelmana voi olla niin väärinsukupuolittaminen kuin turha huomion kiinnittäminen sukupuoleen. Jos puhuttelee ohjattavia yleisesti miehiksi ja naisiksi, tulee automaattisesti väärinsukupuolittaneeksi muihin sukupuoliin kuuluvia. Fyysiseen suorituskykyyn vaikuttaa kuitenkin moni muukin asia kuin keskimääräiset nais- tai miespiirteet. Mainitun opinnäytetyön aineistossa moni toivoo sukupuolivähemmistöille suunnattuja palveluita, mutta tärkeänä pidetään myös ohjaajien sukupuolineutraalia puhetta.

Koulutus ja tilasuunnittelu ratkaisuina

Miten sukupuolivähemmistöjen kokemusta korkeakoululiikunnasta voisi parantaa? Yksi keino on kouluttaa liikunnanohjaajia ja muuta henkilökuntaa sukupuolisensitiiviseen toimintaan. Jo Setan kokoamaan sateenkaarisanastoon tutustuminen voi auttaa hahmottamaan sukupuolen moninaisuutta paremmin. Opiskelijabarometrin perusteella yhdenvertaisuuskoulutus on paikallaan myös muiden vähemmistöjen huomioimiseksi.

Liikuntapalveluiden tiloja voi parantaa lisäämällä mahdollisuutta yksityiseen pukeutumiseen ja peseytymiseen sekä tarjoamalla kaikille tarkoitettuja sukupuolittamattomia tiloja.

Liikuntapalveluiden tiloja voi parantaa lisäämällä mahdollisuutta yksityiseen pukeutumiseen ja peseytymiseen sekä tarjoamalla kaikille tarkoitettuja sukupuolittamattomia tiloja. Jo pelkkä unisex-wc voi olla helpotus asiakkaalle, joka voi vaihtaa vaatteensa siellä, mainitaan Ave Valojään ja Kajo Raunin kirjoittamassa Sukupuolivähemmistöt liikuntapalveluissa -oppaassa. Lisää vinkkejä voi lukea oppaasta!

Pride-kuukautta vietetään kesällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta tehtävän työn kunniaksi. Tätä työtä tulee tehdä myös korkeakoululiikunnan parissa vuoden ympäri.

Sinua voisi kiinnostaa myös