COVID-19 pandemian vaikutukset korkeakoululiikuntaan

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) teetti kevään lopulla selvityksen liikunta-alan tilanteesta. Selvityksestä unohtuivat kokonaan korkeakoulujen liikuntapalvelut. Opiskelijoiden liikuntaliitto laati VLN:n kyselylomakkeiden pohjalta oman kohdennetun kyselyn korkeakoululiikuntatoimijoille.

Kyselyssä COVID-19-pandemian vaikutukset ovat nähtävillä. Yksikään korkeakoululiikunta ei toiminut normaalisti kevään rajoitusten aikana. Jopa 45 % toiminnasta oli täysin pysähdyksissä. Loput hyödynsivät erilaisia soveltavia keinoja, joilla toiminta pidettiin edes osittain käynnissä.

Toimintaa sopeutettiin etätöiden lisäksi lomautuksilla ja lomajärjestelyillä. Jopa 10 % keskeytti toimintansa sopeuttamisen vuoksi. Mikäli tiukennetut rajoitukset otetaan uudelleen käyttöön, 15 % arvioi tämän vaativan raskaampaa talouden sopeuttamista. Toiminnan jatkamisen kannalta talous uhkaa muuttua kriittiseksi, näin arvioi joka kymmenes vastaaja.

Kyselyssä yli puolet vastaajista ennakoi nykyisten rajoitusten ja mahdollisten kiristysten vaikutuksia korkeakoululiikuntaan. Tuloksista tuli esiin vahva pelko tulevien toimintabudjettien pienemisestä ja opiskelijoiden käyttömaksujen noususta. Syynä ovat muun muassa keväältä ja syksyltä peruutettujen tapahtumien aiheuttamat tappiot.

Toisena huolena korostui korkeakoululiikunnan merkitys osana korkeakoulukulttuuria. Vaikka puolet vastaajista uskoi etäohjauksen ja jumppavideoiden tavoittavan uusia opiskelijoita, liikunnan merkityksen korkeakoulukulttuurin osana koettiin heikentyvän. Liikuntapalveluiden tuoma yhteisöllisyys ei enää tukisi sosiaalista hyvinvointia.

Positiivisina vaikutuksena korkeakoululiikunta on osoittanut muuntautumiskykyä esimerkiksi erilaisten digitaalisten palveluiden tuottajana. Digitalisaation kehittäminen vaatii kuitenkin uutta osaamista, koulutusta sekä investointeja teknologisiin ratkaisuihin. Tämä vaatii rahaa, jota toivotaan suorana tukena liikuntatoimijoille sekä korkeakoulujen omana investointeina palveluihin esimerkiksi palkitsemalla henkilökuntaa korkeakoululiikunnan lahjakorteilla. Taloudellisen tuen lisäksi toivottiin, että korkeakouluyhteisöt viestivät hyvässä yhteistyöhengessä korkeakoululiikunnan palvelujen turvallisuudesta.

Sinua voisi kiinnostaa myös