Jatkoselvitys: COVID-19 pandemian vaikutukset korkeakoululiikuntaan 2021

Pitkittyneen koronapandemian vuoksi toteutimme jatkoselvityksen keväällä 2020 tekemällemme selvitykselle. Jatkoselvityksessä kolme neljästä korkeakoululiikunnan järjestäjistä vastasi toiminnan olleen kokonaan tai osittain pysähdyksissä syksyn 2020 aikana. Myös kevät 2021 alkoi myös toiminnan ollessa osittain tai kokonaan pysähdyksissä. Laajimmin keskeytettynä olivat ohjattu ryhmäliikunta (12/13) ja sisäliikuntamahdollisuudet (12/13).

Pandemian negatiivisiin vaikutuksiin on reagoitu korkeakouluissa eri tavoin. Yleisin talouden sopeuttamistoimi on ollut menojen vähentäminen. Seurantakyselyn mukaan menoja on vähennetty useammista kohteista kuin vuonna 2020, mutta yleisin kohde on sama: ostopalveluiden vähentäminen (7/13). Osa kunnista hyvitti tilavuokria kuukausilta, jolloin toiminta oli pysähdyksissä. Puolet vastaajista pyrki kulujen vähentämisen lisäksi lisäämään tuloja esimerkiksi kampanjoilla.

Keskeytettyjen toimintojen tilalle on kehitetty uutta toimintaa. Keskeinen kehityskohde on ollut netissä tapahtuva toiminta. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat olleet etäohjattu tai videoitu liikunnanohjaus (11/13) sekä kannustus ja neuvonta omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen (10/13). Etätoteutuksien uskotaan jäävän jollain tavalla osaksi toimintaa useissa paikoissa. Ne mahdollistavat verkostokorkeakoulujen opiskelijoille tasavertaisemmat liikuntapalvelut ja tukevat kaikkien toimintaa tulevissa poikkeustilanteissa. Etätoteutusten heikkoutena tuotiin ilmi sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen.

Vaikka kukaan vastaajista ei arvioinut toimintansa tilaa kriittiseksi pandemian pitkittyessä, valtaosa (8/13) kertoi joutuvansa tekemään sisäisiä sopeutustoimenpiteitä toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. Vaikka tilanne ei ole kriittinen, korkeakoululiikunnan järjestäjillä on huoli tulevaisuudesta. Korona-aikana on jaettu monille liikunta-alan toimijoille avustuksia, mutta korkeakoululiikunnalle ei ole osoitettu avustusta. Tarve olisi kuitenkin samalla tavalla kuin muillakin toimijoilla. Vain yksi vastaaja oli saanut avustusta suoraan pandemian vaikutuksiin. Monelle tuki oli tullut jonkin hankkeen sivussa, joka on korkeakoulussa käynnissä.

Rahoituksen ohella korkeakoululiikunnan järjestäjillä on huoli opiskelijoiden palaamisesta palvelujen pariin. Samaan aikaan kun rajoitukset sulkivat korkeakoululiikunnan tiloja, monet kaupalliset toimijat pyörittävät toimintaansa suhteellisen normaalisti. Vasta tilanteen normalisoituessa ja ajan kuluessa saadaan tarkempaa tietoa siitä, kuinka suuri osuus opiskelijoista on siirtynyt korkeakoululiikunnan palveluiden parista kaupallisille saleille.

Lue lisää kyselyn koosteesta, joka on ladattavissa suomenkielisenä pdf-esityksenä täältä.

Esitystä tai sen osia saa käyttää ilman erillistä lupaa, kunhan mainitsee OLL:n alkuperäisenä lähteenä ja viittaa tähän sivustoon.