Lausunto / Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirja (VN/551/2021)

Published:

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) korostaa lausunnossaan 1) nuorten aikuisten ikäryhmän huomioimista; 2) arjen toimintaympäristöjä liikuntapaikkoina; 3) sukupuolineutraalien tilojen ja eri sukupuolten tasa-arvon merkitystä liikuntapaikkarakentamisessa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) lausuu luonnoksesta Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaksi kunnioittavasti seuraavaa. OLL:n mielestä asiakirjassa on erityisesti kolme kehittämistarvetta:

1) Nuorten aikuisten ikäryhmä on välttämätöntä huomioida myös liikuntapaikkarakentamisessa

 • OLL vaatii, että myös Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaa täydennetään nuorten aikuisten ikäryhmän fyysisen aktiivisuuden, liikuntakäyttäytymisen ja liikuntapaikkojen tarkastelulla.
 • Asiakirjan 3. luvussa käydään läpi liikunnan harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta ikäryhmittäin. Lasten ja nuorten ikäryhmä rajataan alle 18-vuotiaisiin, vaikka nuorisolain mukaisesti nuorten ikäryhmään kuuluvat kaikki alle 29-vuotiaat.
 • Toisaalta työikäisten aikuisten ikäryhmään katsotaan kuuluvan kaikki 19-65 vuotiaat.
 • Opiskelijoiden Liikuntaliiton mielestä tällainen valtavan karkea ikäryhmäjaottelu on liikunnan edistämisen ja siten myös liikuntapaikkarakentamisen näkökulmasta vanhanaikainen, perusteeton ja täysin kestämätön. (Esimerkiksi VN:n Liikuntapoliittisessa selonteossa ja Liikkuvat -ohjelmissa on hylätty ylläesitetty liian karkea ikäryhmäjaottelu ja osoitettu toimenpiteitä myös nuorten aikuisten ja opiskelijoiden ikäryhmään).
 • Nuorten aikuisten ikäryhmään katsotaan tavallisesti kuuluvan 19-34 -vuotiaat.
 • Nuorten aikuisten elämänvaiheen keskeisiä kehitystehtäviä on itsenäistyminen ja lapsuuden kodista muutto. Aikuistumisesta ja itsenäistymisestä johtuvat isot muutokset elämässä on välttämätöntä huomioida myös liikunnan edistämistyössä.
 • Mikäli nuorten aikuisten ikäryhmää ja sen tyypillisiä elämänvaiheita ei huomioida, jää huomiotta myös tälle ikäryhmälle tyypilliset liikuntapaikat ja -olosuhteet ja niiden rakentamista ja kehittämistä koskevat tarpeet.
 • Korkeakouluopiskelu ajoittuu tyypillisesti nuoren aikuisen ikäkauteen. Nykyään korkeakouluopiskelijoiden (n. 300 000) osuus Suomessa nuorten aikuisten ikäryhmästä on jo melkein puolet. Opiskeluaika kestää useimmiten noin viisi vuotta. Opiskeluaikana nuori aikuinen viettää ison osan päivästään ja arjestaan opiskeluympäristössään. Liikunnan edistämisen ja liikuntapaikkarakentamisen näkökulmasta on välttämätöntä, että myös korkeakoulut ja korkeakoululiikunnan olosuhteet ja niiden kehittäminen huomioidaan nuorten aikuisten ikäryhmän keskeisenä päivittäisen liikunnan ja riittävän fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin tukena.
 • Mikäli nuorten aikuisten ikäryhmää ei haluta tai pystytä sisällyttämään tarkasteluun omana ryhmänään, vaihtoehtoinen tapa on laventaa lasten ja nuorten ikäryhmän tarkastelu nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaisiin asti. Tai sitten lasten ja nuorten ikäryhmään voidaan lisätä nuoret aikuiset, jolloin tarkasteltaisiin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmäkokonaisuutta.

2) Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi on välttämätöntä huomioida myös arjen toimintaympäristötliikuntapaikkoina

 • Mielestämme Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjassa tulisi näkyä vielä luonnosta selkeämmin myös arjen fyysiseen aktiivisuuteen kannustavien tilojen ja tilaratkaisujen merkitys.
 • Esimerkiksi keskieurooppalaisissa korkeakouluissa on toteutettu sellaisia tilaratkaisuja, joissa liikuntatiloja ja arjen fyysisen aktiivisuuteen houkuttelevia tiloja ja paikkoja rakennetaan muiden opiskelutilojen oheen. Tämä lisää fyysisen aktiivisuuden todennäköisyyttä, koska se poistaa siirtymien tarvetta erillisiin liikuntatiloihin ja -paikkoihin.
 • Samantyyppinen käyttäytymistä ohjaava dynamiikka voisi hyvin toimia oppilaitosten lisäksi myös työpaikoilla ja julkisissa tiloissa.
 • Muihin elämän toimintoihin integroitujen liikuntatilojen ja -paikkojen rakentamisen resurssointia tulisi huomioida myös Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan rahoitusmekanismeissa.

3) Sukupuolineutraalisuuden huomioiminen liikuntapaikkarakentamisessa ja sukupuolten välisen harrastuneisuuden tasapuolinen avustaminen

 • OLL kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että asiakirjaluonnoksessa tuodaan vain maininnan tasolla (s. 22) esille sukupuolineutraalien ratkaisujen tärkeys myös liikuntatiloissa ja -paikoissa.
 • Mikäli sukupuolineutraalien tilaratkaisujen toteuttamista halutaan tukea, tulee asia huomioida myös avustamisen kriteereissä ja ohjeistuksissa.
 • Lisäksi liikuntapaikkarakentamisen avustuskriteereissä, -ohjeistuksissa ja -suosituksissa tulisi aiempaa tarkemmin varmistaa eri sukupuolten harrastusten tukemisen tasapuolisuus.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry - OLL

Julia Tuuri, puheenjohtaja Ida Bolander, pääsihteeri

Lisätietoja: Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, +358 44 7800 214

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen kaikkia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL:n tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin vahvistuminen

Back to document archive